Posts Tagged ‘Tier 4’

รัฐบาลอังกฤษประกาศระเบียบใหม่ซึ่งมีผลกระทบนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า Tier 4

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 รัฐบาลอังกฤษประกาศระเบียบใหม่ซึ่งมีผลกระทบนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า Tier 4 โดยเฉพาะนักเรียนที่จะมาศึกษาระดับ Further Education Colleges มีใจความสำคัญรวมถึง

Switch to our mobile site