Posts Tagged ‘dorm’

ประกาศระเบียบหอพักนักเรียน พ.ศ. 2554

เพื่อให้ระบบงานและการบริการของหอพักนักเรียนของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรจัดระเบียบว่าด้วยการบริการหอพักนักเรียนใหม่ ดังต่อไปนี้

หอพัก ของ สนร.

หอพัก ของ สนร.

หอพัก สนร. ให้บริการที่พักแก่นักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการ นักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ สนร. ที่ต้องการพักชั่วคราวเพื่อทำธุระ หรือเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปต่างเมือง เป็นต้น

บริการรับนักเรียนเล็กเข้าพัก

ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ จะทดลองเปิดให้บริการที่พักช่วงปิดภาคเรียนระยะสั้น สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2553 โดยจัดห้องนอนเตียงคู่ แยกชั้นที่พักสำหรับนักเรียนชาย 2 คน และนักเรียนหญิง 2 คน พร้อมจัดอาหาร 3 มื้อ และผู้ดูแลชาวไทย คอยดูแลนักเรียนโดยใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก…

Switch to our mobile site