Posts Tagged ‘Centre Parc’

กิจกรรมการประชุม “Get 2gether 2015”

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอเชิญนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ สนร. เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม “Get 2gether 2015” ระหว่างวันศุกร์ที่ 5 ถึงวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ CenterParcs Sherwood Forest, Nottingham

Switch to our mobile site