Posts Tagged ‘้็Health Challenge’

การประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge Thailand ครั้งที่ 6

การประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge Thailand ครั้งที่ 6

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังบรรยายพิเศษในงานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ (Health Challenge Thailand) ครั้งที่ ๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ*

Switch to our mobile site