Posts Tagged ‘เงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน’

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 กันยายน 2558 ดังนี้

Switch to our mobile site