Posts Tagged ‘หอพัก’

การสำรองที่พักของ สนร. ช่วงเดือนธันวาคม 2558

เนื่องจากเดือนธันวาคมเป็นช่วงปิดภาคเรียนและเทศกาลประกอบกับมีนักเรียนทุนแจ้งความจำนงขอเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว หอพักจึงจะเปิดให้นักเรียนทุนระดับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (A-Level)ได้สำรองที่พักก่อน ซึ่งสามารถสำรองที่พักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก หลังครบกำหนดจะเปิดให้นักเรียนทุนระดับอื่น ๆ สำรองที่พักต่อไป

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

ประกาศระเบียบหอพักนักเรียน พ.ศ. 2554

เพื่อให้ระบบงานและการบริการของหอพักนักเรียนของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรจัดระเบียบว่าด้วยการบริการหอพักนักเรียนใหม่ ดังต่อไปนี้

บริการรับนักเรียนเล็กเข้าพัก

ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ จะทดลองเปิดให้บริการที่พักช่วงปิดภาคเรียนระยะสั้น สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2553 โดยจัดห้องนอนเตียงคู่ แยกชั้นที่พักสำหรับนักเรียนชาย 2 คน และนักเรียนหญิง 2 คน พร้อมจัดอาหาร 3 มื้อ และผู้ดูแลชาวไทย คอยดูแลนักเรียนโดยใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก…

Switch to our mobile site