Posts Tagged ‘สัมมนาวิชาการ’

ประกาศเรื่องการประชุมสัมมนาวิชาการของนักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอก

สนร ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับประชุมทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับปริญญาเอก ให้ทราบว่า

การพิจารณา การขออนุมัติไปสัมมนาทางวิชาการของนักเรียนทุนระดับปริญญาเอก กรณีที่มิได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตรที่กำหนดไว้ แต่นักเรียนมีความจำเป็นหรือจะเป็นประโยชน์ เนื่องจากได้โอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ นักเรียนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 3 อย่าง ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก และเบิกได้เพียง 1 ครั้งตลอดหลักสูตร

กรณี นักเรียนประสงค์ไปร่วมประชุมเพียงอย่างเดียวและมิได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตรไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้

Switch to our mobile site