Posts Tagged ‘สนร. สัญจร’

สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน Dean Close และโรงเรียน Badminton

สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน  Dean Close และโรงเรียน Badminton

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ท่านอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัว สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน Dean Close และโรงเรียน Badminton เพื่อพบและติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ สนร. จำนวน 6 คน นอกจากนี้ยังได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เพื่อรับทราบถึงระบบการเรียน การสอนของโรงเรียน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เตรียมให้แก่นักเรียนในปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สนร. และโรงเรียนได้อย่างดี

Switch to our mobile site