Posts Tagged ‘นักเรียนทุนรัฐบาล’

สัมมนาสัญจร ณ เมือง Bristol และ Bath

สัมมนาสัญจร ณ เมือง Bristol และ Bath

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.)

สัมมนาสัญจร ณ Concord College เมือง Shrewsbury

สัมมนาสัญจร ณ Concord College เมือง Shrewsbury

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Concord College และนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Shrewsbury

สัมมนาสัญจร ณ Rochester Independent College เมือง Kent

สัมมนาสัญจร ณ Rochester Independent College เมือง Kent

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Rochester Independent College และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Kent

สัมมนาสัญจร ณ เมือง Birmingham

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Birmingham เมือง Birmingham

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอเชิญนักเรียนทุกท่านที่เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 และยังไม่เคยเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.30 น. ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน Bellerbys College and Cambridge Centre for Sixth-form Studies ณ เมือง Cambridge เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองโรงเรียน ทั้งนี้ทางคณะ สนร. และนักเรียนทุนทั้ง 20 คน ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านอาหารไทย ศาลาทอง เพื่อพบปะพูดคุย และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง York

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง York

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ทีม สนร. นำโดย คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาที่เมือง York และขออวยพรให้นักเรียนที่กำลังศึกษาปริญญาเอกปีสุดท้าย สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังนะคะ    

Switch to our mobile site