Posts Tagged ‘ค่าใช้จ่ายประจำเดือน’

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2560

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดังนี้

Switch to our mobile site