Posts Tagged ‘ขยายระยะเวลาทุน’

ประกาศ สำหรับนักเรียนทุน (สกอ-ทุนเรียนดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ขอแจ้งให้ทราบว่า ด้วยสำนักงานคณะอนุกรรมการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีคณะมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย) มีมติในการประชุมครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ให้คณะอนุกรรมการการบริหารฯ เป็นผู้พิจารณาการขยายระยะเวลาของนักเรียนทุน จึงขอแจ้งให้นักเรียนทุน (สกอ-ทุนเรียนดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ) ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ โดยที่ สกอ. จะเป็นผู้พิจารณาการขยายเวลาศึกษาของท่าน กระบวนการดำเนินการอาจใช้เวลาในการพิจารณา เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดจัดส่งเรื่องขอขยายเวลาศึกษามาที่ สนร. ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 90 วันก่อนครบกำหนดวันลาศึกษาของท่าน เพื่อ สนร. จะได้นำเสนอให้ สกอ. พิจารณาต่อไป

Switch to our mobile site