Posts Tagged ‘กิจกรรม’

งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 และ 2

งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 และ 2

คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ได้จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2558 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 19 กันยายน 2558 ณ Latimer Place, Chesham, Buckinghamshire และวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ โดยมีการบรรยายเชิงวิชาการจาก ดร. นงนุช ตันติสันติวงศ์ อาจารย์ประจำ University of Southampton รวมถึงการแชร์ประสบการณ์ชีวิตในประเทศอังกฤษจากนักเรียนรุ่นพี่โดย ดร. จันทร์จุดา อุ่นเรือนศรี นายแพทย์สิระ นันทพิศาล นายพิศักดิ์ เจิมประยงค์ และนายพลัฎฐ์ อัศวรุจน์

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอเชิญนักเรียนทุกท่านที่เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 และยังไม่เคยเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.30 น. ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT

โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2557

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล” ประจำปี 2557

Switch to our mobile site