Posts Tagged ‘การเงิน’

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2560

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดังนี้

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 กันยายน 2558 ดังนี้

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด กรกฎาคม-กันยายน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวด กรกฎาคม-กันยายน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558

Switch to our mobile site