Posts Tagged ‘กระทรวงวิทยาศาสตร์’

รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2558 จำนวน 25 ทุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

Switch to our mobile site