Recent Articles

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก และนักเรียนทุน เพื่อรับทุนต่อยอด

ด้วย ธปท. กำลังประกาศรับสมัคร พนักงานที่สำเร็จปริญญาเอก และนักเรียนทุน เพื่อรับทุนต่อยอดระดับ ปริญญาเอก ในสาขาวิชา Economics /Econometrics /Finance / Financial Economics / Economics and Finance / International Law / Business Administration (Banking and Finance)

งานกิจกรรม Get2gether 2016 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

งานกิจกรรม Get2gether 2016 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลจัดงานกิจกรรม Get2gether 2016 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเอกอัครราชทูต ประจำกรุงลอนดอน ท่านกิตติพงษ์ ณ ระนอง มาร่วมงานด้วย สนร. ได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ในปีนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 160 คน

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ สหราชอาณาจักร ทุกระดับการศึกษาที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงปิดภาคฤดูร้อนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สร้างความตระหนักรู้ในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักรียนทุนของรัฐบาล โดยสำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการสัมมนา (ไม่ร่วมค่าเดินทาง ไป – กลับประเทศที่ศึกษา – ประเทศไทย และค่าเดินทางไป – กลับจากที่พัก – สำนักงาน ก.พ.)

สัมมนาสัญจร ณ เมือง London

สัมมนาสัญจร ณ เมือง London

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เป็นตัวแทนเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ INTO St George’s University of London โดยพบกับ Dr Iain MacPhee, Dean of International Education, Mr Simon Fitch, Director of International Development & INTO St George’s Centre Director

งานประชุมระหว่างทีมประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย

งานประชุมระหว่างทีมประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย

นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้การต้อนรับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีทีมประเทศไทย และนักเรียนทุน BOT รวมทั้งนักเรียนที่กำลังศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมรับฟังนโยบายด้านการเงินการคลังของประเทศ

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ Croydon

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาจุลชีววิทยา เปิดรับตำแหน่งอาจารย์

คุณสมบัติพื้นฐาน
1. คุณวุฒิ
-ปริญญาเอกสาขาจุลชีววิทยา (Microbiology) โดยเน้นด้านจุลชีววิทยาการแพทย์ (Medical Microbiology) หรือ
-ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเน้นงานวิจัยเกี่ยวกับจุลชีพที่ก่อโรคในคน หรือเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อในคน หรือ
-ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
2. มีความสนใจและมีศักยภาพในงานสอน และงานวิจัย ในด้านจุลชีววิทยาการแพทย์
3. มีความมุ่งมั่นในการทาหน้าที่ครูที่ดี และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

Switch to our mobile site