Recent Articles

งานประชุม Roundtable discussion ASEAN-UK

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00-18.00 น. British Council ได้จัดประชุม Roundtable discussion ASEAN-UK ระหว่าง ASEAN Education Attachés กับกลุ่ม Higher Education ของ British Council เนื่องในโอกาสที่  นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม ได้เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระหว่างประเทศอาเซียน กับสหราชอาณาจักรในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นความช่วยเหลือในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นภาษากลางในการติดต่อระหว่างประเทศอาเซียน การศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ผ่านทาง Newton Fund การสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยอาเซียน กับสหราชอาณาจักร รวมถึงปัญหาเรื่อง VISA หลังจากนั้นเวลา 18.30 – 20.00 มีกิจกรรม Networking Reception โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่การศึกษา และนักเรียนในประเทศอาเซียนเข้าร่วมงานกว่า 150 คน ซึ่งนายวงศ์เทพฯ ได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนอาเซียน [...]

งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ประจำปี 2559 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ประจำปี 2559 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร และ สนร. อังกฤษ จัดกิจกรรม ’รวมพลังแห่งความภักดี’’ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดย นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการนี้ นายกิตติพงษ์ฯ มอบโอวาทให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.)

วันนักเรียนนานาชาติ (International Students Day)

วันนักเรียนนานาชาติ  (International Students Day)

วันที่ 17 พฤศจิกายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันนักเรียนนานาชาติ (International Students Day) เพื่อให้เป็นวันที่ระลึกถึงนักเรียนที่เสียชีวิตจากการชุมนุมประท้วงในเมือง Prague ประเทศสาธารณรัฐเช็กในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยปีนี้ทางผู้จัดงานได้เชิญคณะกรรมการ LEARN (London Education and Research Network) ที่มีสมาชิกเป็นเจ้าหน้าทีสถานทูตที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่นของแต่ละประเทศสมาชิก

The Anglo-Thai Society Education Awards 2016 Prize Winners

The Anglo-Thai Society Education Awards 2016 Prize Winners

งานประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนอื่นๆ ระดับ A Level

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล จัดงานประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนอื่นๆ ระดับ A Level ในช่วงปิดเทอม (Half term) ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดตุลาคม – ธันวาคม 2559

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 กันยายน 2559 ดังนี้
1) นักเรียนทุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดตุลาคม – ธันวาคม 2559 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน
2) นักเรียนทุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดตุลาคม – ธันวาคม 2559 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน

สนร.สัมมนาสัญจร ณ เมือง Cambridge

สนร.สัมมนาสัญจร ณ เมือง Cambridge

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ท่านอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS และนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ศึกษาอยู่ ณ Cambridge Sixth Form College จำนวน 2 ราย นายปฐวี จินตนา และ นางสาวนัฐพร สุริยะฉาย ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2016 และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนทุน ODOS และทุนอื่นๆ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ณ เมือง Cambridge

Switch to our mobile site