Recent Articles

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ Rochester Independent College และ Concord College

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ Rochester Independent College และ Concord College

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาระดับ A-level โดย คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมสถานศึกษาระดับ A-level ณ Rochester Independent College ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 และ Concord College ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียน ความเป็นอยู่ และรับทราบปัญหาต่างๆ ของนักเรียน

“Last Call: Abstract Submission for the 9th Samaggi Academic Conference”

“Last Call: Abstract Submission for the 9th Samaggi Academic Conference”

ขอเชิญส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ (ไม่เกิน ๒๕๐ คำ) ภายในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับการประชุมวิชาการ สามัคคีสมาคม ครั้งที่ ๙ ภายใต้หัวข้อ
“Driving Thailand and ASEAN Through Innovation”
โดยผลงานทางวิชาการสามารถแบ่งได้ภายใต้สาขาทางวิชาการดังนี้
-Medical Science
-Pure Science
-Engineering and Technology
-Humantities and Social Science

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีพื้นฐานองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจเชิงลึก ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว คือการให้ทุนการศึกษาในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องานซึ่ง ธปท. ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี

โครงการการประชุมวิชาการ สามัคคีสมาคม ครั้งที่ 9

สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาในสหราชอาณาจักรเข้าร่วมการประชุมวิชาการสามัคคีสมาคม ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสเคมทัน (Skempton Building), วิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน (Imperial College London) วิทยาเขตเซาธ์ เค็นซิงตัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครู 6 ตำแหน่ง

โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในลักษณะของโรงเรียนประจำ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

The Research Writing Workshop for Thai Students

The 7th dissertation workshop for Thai students in the UK will be held at the University of Southampton on Saturday 11 February 2017. The event is designed for all students who have to write a dissertation or thesis in any subjects, including the 2nd- and final-year undergraduate students, MSc. students, as well as the 1st and 2nd-year PhD students.

กิจกรรม เปิดบ้าน Thaitrade.com รับน้องนักเรียนทุน “Thaitrade.com e-Open House”

สำนักงานตลาดพาณิชย์ดิจิทัล ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุนกลาง) ที่ยังไม่มีต้นสังกัดและมีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้าน Thaitrade.com รับน้องนักเรียนทุน “Thaitrade.com e-Open House” โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตลาดพาณิชย์ดิจิทัลในการขับเคลื่อนการค้าออนไลน์ของประเทศ

Switch to our mobile site