Recent Articles

ประกาศจากสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

ด้วย สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มีความประสงค์ที่จะขายรถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ ตราอักษร Volkswagen รุ่น Transporter Shuttle SE LWB Auto สีเทา ปี 2551 หมายเลขทะเบียน 263D534 จำนวน 1 คัน ดังมีรายละเอียดตามที่แนบ ประกาศสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 020 7589 0492 Email: da.rtn_london@j2.mail.go.th ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ประกาศจากสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

ด้วย สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มีความประสงค์จะขายรถยนต์ทอดตลาด ยี่ห้อ Volkswagen รุ่น Transporter Shuttle SE130 LWB ปี 2009 สีบรอนซ์เงิน จำนวน 1 คัน ดังมีรายละเอียดตามที่แนบ ประกาศสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 020 7589 0369 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ประกาศ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) เรื่อง การเข้าร่วมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6 (TSAC)

หลักเกณฑ์สำหรับ นทร. ที่ศึกษาในสหราชอาณาจักร ที่ประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน-innovation for sustainable life” ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  มีดังนี้ 1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศในภาคพื้นยุโรป  และยังอยู่ในระหว่างการรับทุนรัฐบาล 2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว หรือกำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก (Theme) รวมทั้ง ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการเข้าร่วมประชุมและประโยชน์ในเชิงวิชาการที่คาดว่าจะได้รับซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่กำลังศึกษา 3. ให้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อระดับการศึกษา  โดยไม่นับรวมการเข้าประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการตามหลักสูตรซึ่งมีหลักเกณฑ์ชัดอยู่แล้ว 4. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง โดยประหยัด ดังนี้ 4.1 ค่าลงทะเบียนคนละ 180 ฟรังก์สวิส 4.2 ค่าที่พักห้องคู่ สำหรับคืนวันที่ 1 และ 2 กันยายน 2560 คนละ 50 ฟรังก์สวิสต่อคนต่อคืน 4.3 ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน [...]

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดกรกฎาคม – กันยายน 2560

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ดังนี้

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Sussex

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Sussex

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Sussex เมือง Brighton เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากนั้นคณะ สนร. ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนำทีมโดย Ms Sara Dyer (Head of International Student Support) และ Ms Siobhan Marshall (Senior International Officer for South East Asia) โดยการพบปะสัมมนาครั้งนี้ได้มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมระหว่าง สนร. กับทางมหาวิทยาลัยในการติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน รวมถึงแนวทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุนที่ประสบปัญหาทางด้านาการศึกษา รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สนร. และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากบริษัท SCG

นักเรียนไทยท่านใด ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในประเทศอังกฤษ สาขา Business & Management, Engineering, Social Science, Economics, Information Technology สนใจสมัครงานกับบริษัท SCG โปรดจัดส่ง CV ไปที่ scgcareer@scg.co.th โดยระบุใน subject ของอีเมลว่า “Job applied via OEA London”

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ Imperial College London เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดย เจ้าหน้าที่ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันเพื่อเสริมสร้างเครืองข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

Switch to our mobile site