Recent Articles

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh, St. Andrews และ Stirling

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh,  St. Andrews และ Stirling

เมื่อวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh,  St. Andrews และ Stirling ทั้งนี้ สนร. ได้มีโอกาสร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย Glasgow มหาวิทยาลัย Strathclyde มหาวิทยาลัย Edinburgh และมหาวิทยาลัย Heriot-Watt โดยมีการวางแผนการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาร่วมกัน สนร. ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Newcastle

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Newcastle

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Newcastle เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากนั้นคณะ สนร. ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนำทีมโดย Dr Matthew Armstrong : Associate Postgraduate Dean – Faculty of Science, Agriculture & Rural Development, Dimitra Boutsioukis : Student Mobility & Integration Team Manager, Mr Alex Metcalfe, Director of International Affairs และ Claire Lackenby : Senior Sponsor & Integration Assistant: โดยการพบปะสัมมนาครั้งนี้ได้มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมระหว่าง สนร. กับทางมหาวิทยาลัยในการติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน รวมถึงการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สนร. และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ “สาขาเศรษฐศาสตร์” และ “สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง” จำนวน 20 ชุด

นักเรียนที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.econ.tu.ac.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันบัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ Cambridge Tutors College

สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ Cambridge Tutors College

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ โรงเรียน Cambridge Tutors College โดยได้รับการต้อนรับจาก Dr. Chris Drew อาจารย์ใหญ่ รวมถึงได้พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ของ นทร.

สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Sheffield

สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Sheffield

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Sheffield เมือง Sheffield เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากนั้นคณะ สนร. ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนำทีมโดย Ms. Joanne Purves, Vice-President Sheffield International และ Mr. Greg Morgan, Head of International Partnerships พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ และ Professor

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560 จำนวน 18 ทุน ปริญญาเอก 3 ทุน และปริญญาโท 15 ทุน เพื่อไปไปศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด โดยมุ่งเน้นสาขาวิชาที่นำมาใช้พัฒนาและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของ ธปท. ในอนาคต

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Aberdeen และ Dundee

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Aberdeen และ Dundee

เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Aberdeen และ Dundee เพื่อร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาล

Switch to our mobile site