Recent Articles

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า : นักเรียนเก่าอังกฤษ

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า : นักเรียนเก่าอังกฤษ

งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ระดับ A-Level

งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ระดับ A-Level

ประกาศเรื่องการประชุมสัมมนาวิชาการของนักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอก

สนร ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับประชุมทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับปริญญาเอก ให้ทราบว่า

การพิจารณา การขออนุมัติไปสัมมนาทางวิชาการของนักเรียนทุนระดับปริญญาเอก กรณีที่มิได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตรที่กำหนดไว้ แต่นักเรียนมีความจำเป็นหรือจะเป็นประโยชน์ เนื่องจากได้โอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ นักเรียนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 3 อย่าง ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก และเบิกได้เพียง 1 ครั้งตลอดหลักสูตร

กรณี นักเรียนประสงค์ไปร่วมประชุมเพียงอย่างเดียวและมิได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตรไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้

สนร. สัมมนาสัญจร ณ The University of Nottingham

สนร. สัมมนาสัญจร ณ The University of Nottingham

 

งานสัมมนากับผู้เแทนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Challenge ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Junior King’s school

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน  Junior King’s school

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 อัครราชทูต ฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่นักเรียนทุนส่วนตัวเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในด้านการศึกษา และสอบถามถึงความเป็นอยู่ในโรงเรียนที่ศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน  Junior King’s school ที่เมือง Canterbury ในเขต Kent

Switch to our mobile site