ฝ่ายการเงิน

การทำหนังสือถึง สนร. ในกรณีต่างๆ

แบบคำร้องที่ สนร. จัดให้ download นี้เป็นไฟล์สกุล .pdf ซึ่งท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe acrobat reader ติดตั้งในเครื่องของท่านก่อน โดยสามารถ download ได้ฟรีที่ http://get.adobe.com/reader/ เมื่อกรอกแบบคำร้องเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งมายัง สนร. ตามที่อยู่ดังนี้

Office of Educational Affairs
The Royal Thai Embassy
28 Prince’s Gate
London
SW7 1PT

โทรศัพท์   020 7584 4538
โทรสาร    020 7823 9896
อีเมล์: finance@oeauk.net

ท่านควรอ่านรายละเอียดสำหรับระเบียบ และเอกสารเพิ่มเติมในการขอให้ สนร. ดำเนินการต่างๆ ก่อนกรอกแบบคำร้องเหล่านี้ โดยคลิกที่เมนูภายใต้หัวข้อ “ขณะศึกษาต่างประเทศ” หรือ “หลังสำเร็จการศึกษา” หากมีขัอสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ info@oeauk.net


การขอเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการต่ออายุวีซ่านักเรียนในสหราชอาณาจักร

สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในสหราชอาณาจักรและยังมีระยะเวลาศึกษาอยู่ด้วยทุนรัฐบาล

นักเรียนทุนรัฐบาลต่ออายุวีซ่านักเรียนจะมีสิทธิ์ขอเบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุวีซ่านักเรียน

เอกสารแนบประกอบการพิจารณา

  1. Immigration Health Surcharge (IHS)

Transaction Confirmation Payment/Bank Statement


  1. UK Visas & Immigration Fees (UKV&I)

Transaction Confirmation Payment/Bank Statement


  1. Biometric Enrolment Fee

หนังสือเชิญจาก Home Office และ ใบเสร็จรับเงินตัวจริงResidence Permit (แนบ สำเนาวีซ่าเก่าและใหม่ รับรองสำเนาถูกต้อง)


กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารทั้งหมดข้างต้น แล้วส่งให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ทางไปรษณีย์ ไม่รับเรื่องทางอีเมล์ เนื่องจากต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงในการดำเนินการเบิกจ่าย (ถ่ายสำเนาเอกสารทั้งหมดเก็บไว้ 1 ชุดกรณีสูญหายกลางทางจะได้ใช้ทดแทนเอกสารต้นฉบับ)

เมื่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการโอนเงินค่าธรรมเนียมในการต่ออายุวีซ่าฯ เข้าบัญชีธนาคารให้ต่อไป

หมายเหตุ:

  1. เมื่อนักเรียนกลับไปขอต่ออายุวีซ่าฯ ในประเทศไทยจะขอเบิกได้ตามจ่ายจริงเป็นเงินปอนด์เทียบเท่าค่าธรรมเนียม USD (ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินและค่าพาหนะเดินทางเบิกไม่ได้)
  2. สนร. จะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่นักเรียน เมื่อ สนร. ได้รับเอกสารประกอบคำขอเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเท่านั้น


(ปรับปรุงล่าสุด เดือนกันยายน 2560)

(1) แบบแจ้งรายละเอียดเลขที่บัญชีธนาคารนักเรียนทุนรัฐบาล
(2) แบบคำร้องขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย
(3) แบบคำร้องขอเบิกค่าธรรมเนียมในการต่ออายุวีซ่า
(4) แบบคำร้องขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายหลังสำเร็จการศึกษา
(5) แบบคำร้องขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
(6) แบบคำร้องขอเบิกเงินปรับปรุงค่าใช้จ่ายประจำเดือน
(7) แบบคำร้องขอเบิกเงินค่าระวางขนส่งสิ่งของระหว่างเมืองที่ศึกษา

Switch to our mobile site