เจ้าหน้าที่


อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา)

นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์

Minister (for Education)

Ms Thanida Techachokvivat


ที่ปรึกษาอาวุโส

นางสาวจูเลีย เพลสโตว์

Senior Advisor

Ms Julia Plaistowe
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล

หัวหน้าฝ่ายการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษา

นางวรรณดี เตชะพฤติ

Head of Scholarship Students Section

Mrs Wandee Taechaprut


เจ้าหน้าที่การศึกษา

นางสาวจารุวรรณ อินทร์พันธ์

Senior Education Officer

Miss Jaruwan Inpanเจ้าหน้าที่การศึกษา

นางสาวนันทรัตน์ อัปมะเย

Senior Education Officer

Miss Nantharat Ap-Mayeเจ้าหน้าที่การศึกษา

นายภคิน จันทร์งาม

Senior Education Officer

Mr Pakin Janngamเจ้าหน้าที่การศึกษา

นางสาวเกศินี เจิมสุวรรณ

Senior Education Officer

Miss Kesinee Jermsuwan
ฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัว

หัวหน้าฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัว

นางแองเจล่า เครียลีย์

Head of Private Students Section

Mrs Angela Clearyเจ้าหน้าที่การศึกษา

นางสาวณัฐญาณี อุไรเลิศ

Senior Education Officer

Miss Nuttayanee Urailert
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและช่วยอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและช่วยอำนวยการ

นางสาวสาริณี สมประสพสุข

Organisation Strategy and Network Integration Managerเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยการ

นายจีระศักดิ์ เมืองเหมอะ

Management Support

Mr Jirasak Muangmorเจ้าหน้าที่การศึกษา

นางสาวกมลทิพย์ ศรีเอม

Senior Education Officer/Project Co-ordinator

Miss Kamolthip Sri-Aim
ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายบัญชี

นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐานนท์

Senior Education Officer

Miss Jutamas Praditanonเจ้าหน้าที่การศึกษา

นางสาวศันติกา คามบุศย์

Senior Education Officer

Miss Santika KhambootSwitch to our mobile site