แบบคำร้องสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

การทำหนังสือถึง สนร. ในกรณีต่างๆ

แบบคำร้องที่ สนร. จัดให้ download นี้เป็นไฟล์สกุล .pdf ซึ่งท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe acrobat reader ติดตั้งในเครื่องของท่านก่อน โดยสามารถ download ได้ฟรีที่ http://get.adobe.com/reader/ เมื่อกรอกแบบคำร้องเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งมายัง สนร. ตามที่อยู่ดังนี้

Office of Educational Affairs
The Royal Thai Embassy
28 Prince’s Gate
London
SW7 1PT

โทรศัพท์ 020 7856 9470
โทรสาร 020 7823 9896

Email scholars@oeauk.net

ท่านควรอ่านรายละเอียดสำหรับระเบียบ และเอกสารเพิ่มเติมในการขอให้ สนร. ดำเนินการต่างๆ ก่อนกรอกแบบคำร้องเหล่านี้ โดยคลิกที่เมนูภายใต้หัวข้อ “ขณะศึกษาต่างประเทศ” หรือ “หลังสำเร็จการศึกษา” หากมีขัอสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ info@oeauk.net


(ปรับปรุงล่าสุด เดือนกันยายน 2560)

(1) เอกสารการรายงานตัวสำหรับ นทร.ใหม่
(2) เอกสารการรายงานตัวสำหรับ นทร.ใหม่ (Consent Form)
(3) แบบคำร้องขอเอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนทุนรัฐบาล
(4) แบบแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศศึกษา
(5) แบบคำร้องขอดำเนินการเรื่องต่าง ๆ
(6) แบบคำร้องขออนุมัติไปเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ/เสนอผลงาน ด้วยทุนรัฐบาล/ทุนอื่นๆ
(7) แบบรายงานการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ/เสนอผลงาน ด้วยทุนรัฐบาล/ทุนอื่นๆ
(8) แบบคำร้องขออนุญาตไปเก็บข้อมูล ณ ประเทศไทย/ต่างประเทศ
(9) แบบรายงานตัวหลังการเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์
(10) แบบรายงานความก้าวหน้าในการศึกษา ณ สหราชอาณาจักร
(11) แบบคำร้องขอขยายเวลา/ลาศึกษาต่อ
(12) แบบความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
(13) แบบคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ODOS
(14) แบบคำร้องขอปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลที่จัดไว้เป็นส่วนกลาง
(15) แบบคำร้องขอจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยในกรณีสำเร็จการศึกษา
(16) แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา/ แจ้งการเดินทางกลับประเทศไทยถาวร
(17) แบบขอยุติการศึกษา

Switch to our mobile site