หลังสำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนหลังจากการรายงานสำเร็จการศึกษาหรือยุติการศึกษา

เมื่อคุณแจ้งสำเร็จการศึกษาหรือยุติการศึกษา กับทาง สนร. เรียบร้อยแล้ว สนร. จะดำเนินการส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ ทั้งนี้ เมื่อคุณเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว จะต้องรีบรายงานตัว ณ สำนักงาน ก.พ. ในโอกาสแรกที่จะทำได้ และมอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา/หรือหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้นักเรียนกรอกแบบรายงานตัวกลับและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะไปรายงานตัว ณ หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป เอกสารที่อาจจะต้องจัดเตรียม มีดังนี้

1. ใบรายงานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์  (ถ้าสถานศึกษาสามารถออกได้ทันก่อนวันเดินทางกลับ)

2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษา (ออกโดยสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใดในสถาบันการศึกษาที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรอง หรือหนังสือรับรองจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยว่าสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว หรือส่งวิทยานิพนธ์แล้ว)

3. วิทยานิพนธ์เล่มสมบูรณ์ 1 เล่ม ในรูปแบบของแผ่นซีดี

4. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ (Abstract)

(ข้อ 3 – 4 เฉพาะ นทร. ที่ศึกษาในระบบที่ต้องทำวิทยานิพนธ์)

*เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) สำนักงาน ก.พ. ที่ 47/111 หมู่ 4 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 (โทร. 02-547-1567) ในวันทำการรุ่งขึ้นจากวันที่เดินทางถึง และที่หน่วยงานต้นสังกัดในวันทำการถัดไป (ยกเว้นกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดอยู่ต่างจังหวัด ให้ไปรายงานตัวกับต้นสังกัดภายใน 2 วันทำการ)

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม

กรณีได้รับอนุมัติให้ศึกษาในต่างประเทศ แต่สำเร็จการศึกษาก่อนครบกำหนดวันลาที่ได้รับอนุมัติไว้ จะอยู่ศึกษาฝึกอบรมหรือดูงานต่อไปจนครบกำหนดวันลาดังกล่าว จะกระทำได้หรือไม่?

คำตอบ

ตามนัยข้อ ๒๒ แห่งระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานฯ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานไว้ชัดเจนว่า “เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ หรือสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ จะต้องรีบเดินทางกลับให้ถึงประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ควรจะเดินทางถึงได้ตามปกติ”

โปรดคำนึงอยู่เสมอว่า กำหนดเวลาที่ระบุไว้ในการอนุมัตินั้น เป็นเพียงขอบเขตสูงสุดที่กำหนดไว้ในการอนุมัติ แต่ถ้าผู้ใดศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศตามโครงการสำเร็จก่อนเวลาที่ระบุไว้ ทางราชการถือว่าวันลาที่ได้รับอนุมัติไว้นั้นได้สิ้นสุดลงทันที การอยู่ต่อไปโดยไม่รายงานขออนุญาตตามระเบียบฯ ถือว่า เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ อาจถูกพิจารณาดำเนินการทางวินัยได้

สำหรับระยะเวลาที่ควรเดินทางกลับประเทศไทย ทางราชการได้กำหนดเวลาไว้ไม่เกิน 20 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำเร็จการศึกษา ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น


Switch to our mobile site