การยื่นคำร้องต่างๆ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

ข้อควรทราบเมื่อติดต่อ สนร.

กรณีต้องติดต่อ สนร. ทางอีเมล โปรดพิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัย ใน Subject ของอีเมลทุกครั้ง

การแจ้งความประสงค์ เพื่อดำเนินการต่างๆ จะต้องดำเนินการโดย ส่งไปยัง สนร. ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันแต่ไม่เกิน 90 วัน

กรุณาใช้ ปากกาสีดำ ในการกรอกแบบคำร้องต่าง ๆ

แบบฟอร์มในการดำเนินการต่างๆ ของ สนร. สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ สนร.  (http://www.oeauk.net/home/?page_id=897)

 1. การรายงานตัวนักเรียนทุนใหม่
 2. การรายงานผลการศึกษา
 3. การลงทะเบียนเลือกวิชาศึกษา และแนวการศึกษา
 4. การขยายเวลาการศึกษา
 5. การเปลี่ยนระดับการศึกษา
 6. การขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล
 7. การกลับไปเยี่ยมบ้านชั่วคราว
 8. การขอกลับไปเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย
 9. การไปร่วมประชุม หรือสัมมนาวิชาการนอกประเทศที่ศึกษา
 10. การย้ายสถานศึกษา
 11. การขอฝึกอบรมหรือดูงานหลังสำเร็จการศึกษา
 12. การขอศึกษาภาคฤดูร้อน
 13. การรับทุนอื่น
 14. การปฎิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ต้องคดีอาญา หรือประสบความไม่ปลอดภัย
 15. การดำเนินการทางวินัย
 16. รายงานการสำเร็จการศึกษา
 17. การยุติการศึกษา
 18. การเบิกค่าใช้จ่ายหลังสำเร็จการศึกษาหรือแจ้งยุติการศึกษา
 19. ขั้นตอนหลังจากการรายงานสำเร็จการศึกษาหรือยุติการศึกษา
 20. กรณีหนังสือเดินทางใกล้หมดอายุ/ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 21. การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ – ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย
 22. การขอวีซ่า
 23. กรณีที่ BRP หายหรือถูกขโมยจากในประเทศหรือนอกประเทศอังกฤษ


1) การรายงานตัวนักเรียนทุนใหม่

นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่เดินทางมาศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ จะต้องดำเนินการรายงานตัวมาที่ สนร. ในโอกาสแรกที่จะทำได้ โดยการจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ สนร. ทางไปรษณีย์

1. แบบรายงานตัวมาศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ที่นำติดตัวมาจาก สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ (ตัวจริงเท่านั้น)

2. แบบรายงานตัว สนร. http://www.oeauk.net/home/?page_id=897

3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรายละเอียดส่วนตัว

4. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ประทับตรา “วันที่เดินทางมาถึง” ประเทศอังกฤษ

5. สำเนาจดหมายตอบรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัย ที่ระบุค่าเล่าเรียนอย่างชัดเจน

6. สำเนาจดหมายตอบรับเข้าเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเรียนด้วยทุนรัฐบาลหรือส่วนตัวก็ตาม (กรณีที่ต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษก่อน)

7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (โปรดเขียนชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ วัน เดือน ปี เกิดหลังรูป)

8. Consent Form http://www.oeauk.net/home/?page_id=897

9. หากคุณได้จ่ายค่ามัดจำ (Deposit) หรือค่าเรียน pre-sessional ให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว โปรดแจ้งให้ สนร. ทราบด้วย

เมื่อ สนร. ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วน สนร. จะดำเนินการออกหนังสือรับรองทางการเงินหรือ Financial Guarantee ให้คุณนำไปให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนของคุณมาที่ สนร.

*กรณีที่ต้องศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนเริ่มศึกษาหลักสูตรหลัก เมื่อผ่านการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแล้ว โปรดดำเนินการขอ Financial guarantee ฉบับใหม่ โดยการกรอกแบบฟอร์มขอหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียนทุนรัฐบาล พร้อมแนบเอกสารที่ระบุค่าเล่าเรียนเพื่อที่ สนร. จะดำเนินการออกหนังสือรับรองทางการเงินฉบับใหม่ ให้คุณนำไปให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนของคุณมาที่ สนร.

*กรณีที่ต้องขอวีซ่าใหม่ สามารถขอเอกสารรับรองสถานะนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อประกอบการขอวีซ่าได้ ใหม่ โดยการกรอกแบบฟอร์มขอหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียนทุนรัฐบาล  พร้อมแนบ CAS และ Unconditional offer เพื่อที่ สนร. จะดำเนินการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการต่อวีซ่า ณ ประเทศอังกฤษ

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


2) การรายงานผลการศึกษา

การรายงานผลการศึกษา ถือว่าเป็นหน้าที่ของ นทร. ทุกคน ที่จะต้องแจ้งให้ สนร. ทราบโดยสม่ำเสมอ เพื่อที่ สนร. จะได้ดูแลเรื่องการศึกษาของ นทร. ได้อย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น หาก นทร. ไม่รายงานผลการศึกษาโดยสม่ำเสมอ สนร. และเจ้าของทุน หรือต้นสังกัดจะไม่ทราบถึงอุปสรรคและปัญหาของ นทร. อาจทำให้มีปัญหาในภายหลัง หรือหากศึกษาไม่ตรงแนว ทำให้ต้นสังกัดไม่อาจตรวจสอบได้ จะมีผลต่อระยะเวลาการรับทุน รวมทั้งการปรับคุณวุฒิ หรือการเข้าปฏิบัติราชการในภายหลัง

สำหรับ นทร. ที่ศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ จะต้องรายงานการศึกษาทุก 6 เดือน โดยดำเนินการได้ ดังนี้

1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา

2. กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี/โท   ผลการศึกษาฉบับล่าสุด ในกรณีที่ไม่มีผลการเรียนอย่างเป็นทางการ ให้ Capture หน้าจอผลการเรียน หรือคะแนนเก็บแต่ละรายวิชา

กรณีนักศึกษาระดับปริญญาเอก      จดหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา

*กรณีศึกษาหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรหลัก (Pre-sessional English) ให้นำส่งผลการศึกษาภาษาอังกฤษดังกล่าว

3. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา (student status letter)

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


3) การลงทะเบียนเลือกวิชาศึกษา และแนวการศึกษา

นทร. จะต้องลงทะเบียนศึกษาแบบเต็มเวลา Full Time โดยเลือกวิชาศึกษาให้ตรงตามแนวการศึกษา และโครงการปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาตามความต้องการของเจ้าของทุน ถ้ามีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวการศึกษา ต้องรายงานพร้อมทั้งเสนอเหตุผลขออนุมัติโดยยื่นเรื่องต่อ สนร. เพื่อส่งเรื่องไปยังสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงจะเปลี่ยนแปลงแนวการศึกษาได้

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴

 

4) การขยายเวลาการศึกษา

นทร. ทุกคนมีหน้าที่ตรวจสอบระยะเวลาการรับทุนของตนเอง (โดยให้เช็คว่าระยะเวลารับทุนครั้งแรกมีกำหนดมากี่ปีก่อน) หากใกล้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว นทร. จะต้องแจ้งความประสงค์ขอขยายเวลาศึกษาต่อ โดยยื่นเรื่องขอขยายเวลาศึกษาต่อ พร้อมด้วยคำชี้แจงและเหตุความจำเป็นที่ขอขยายเวลาศึกษา โดยส่งไปยัง สนร. ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับทุน เอกสารที่ใช้ประกอบในการขออุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีดังนี้

1. แบบฟอร์มขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ http://www.oeauk.net/home/?page_id=897

2. กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี/โท   ผลการศึกษาฉบับล่าสุด ในกรณีที่ไม่มีผลการเรียนอย่างเป็นทางการ ให้ Capture หน้าจอผลการเรียน หรือคะแนนเก็บแต่ละรายวิชา

กรณีนักศึกษาระดับปริญญาเอก      จดหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา

3. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา (student status letter) ซึ่งแสดงสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาต่อไป ซึ่งสามารถขอได้จาก Student Office/ Graduate Office/ Admission Office/ Research Office ซึ่งเนื้อความในจดหมายควรระบุระยะเวลาที่ นทร. เริ่มลงทะเบียนและระยะเวลาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

*กรณีต้องรอส่งวิทยานิพนธ์/ส่งวิทยานิพนธ์แล้ว และจำเป็นจะต้องรอผลการตรวจวิทยานิพนธ์ หรือรอเรียกสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นั้น (Viva) ควรจะมีระยะเวลาที่ระบุชัดเจน และระยะเวลาที่คาดการว่าจะต้องสอบป้องกันฯ ที่ชัดเจน ส่วนกรณีที่สอบป้องกันฯ แล้ว แต่ยังไม่ผ่านหรือจำเป็นที่จะต้องแก้ไขนั้น ควรระบุระยะเวลาที่จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไว้ด้วย

สำนักงาน ก.พ. กำหนดระยะเวลาการศึกษาด้วยทุนรัฐบาล ณ ประเทศอังกฤษไว้ดังนี้

ปริญญาตรี

3 ปี 
(ไม่รวมการเรียนภาษาอังกฤษ และ A level ของนักเรียนทุนระดับมัธยมฯ)
ปริญญาตรี-โท 4 ปี
ปริญญาโท 1 ปี
ปริญญาโท-เอก 4 ปี
ปริญญาเอก 3 ปี

*หมายเหตุ กำหนดเวลาดังกล่าว อาจจะยกเว้นสำหรับหลักสูตรที่ใช้เวลาเกินกว่า ที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


5) การเปลี่ยนระดับการศึกษา

นทร. ที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาระดับปริญญาตรี-โท/ ตรี-โท-เอก หรือ โท-เอก นั้น เมื่อสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ จะต้องขออนุมัติศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกครั้งจาก สนร. (สำหรับกรณี นทร. ที่กำลังศึกษาระดับ MPhil เมื่อเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็น PhD จะต้องแจ้งให้ สนร. ทราบด้วย)

การแจ้งเปลี่ยนระดับการศึกษา เพื่อขออนุมัติเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีขั้นตอนดังนี้

1. กรอกใบคำร้องขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา (แบบคำร้องทั่วไป) http://www.oeauk.net/home/?page_id=897 ตัวอย่างข้อความที่ระบุในคำร้อง คือ

“ข้าพเจ้าได้สำเร็จการศึกษาระดับ……………..ณ………………และได้ตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชา……………ณ……………โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่วันที่……………..ถึง……………….”

2. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา (Unconditional Offer Letter)

3. กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี/โท   ผลการศึกษาฉบับล่าสุด ในกรณีที่ไม่มีผลการเรียนอย่างเป็นทางการ ให้ Capture

หน้าจอผลการเรียน หรือคะแนนเก็บแต่ละรายวิชา

กรณีนักศึกษาระดับปริญญาเอก      จดหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. เมื่อได้รับอนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาแล้ว นทร. สามารถทำเรื่องเบิกค่าระวางขนส่งของในการย้ายสถานศึกษา และแจ้งปรับฐานเงินเดือน

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


6) การขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล

นทร. ที่มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (http://www.oeauk.net/home/?page_id=897) ส่งไปที่ สนร. พร้อมแนบเอกสารประกอบ โดยจะแบ่งออกตามแต่ละวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

ขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนทุนเพื่อ

เอกสารประกอบ

1) ใช้ในการลงทะเบียนศึกษา/ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าเทอม

 

- หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยระบุ ชื่อหลักสูตร/ วัน

เดือนปีที่เริ่มศึกษาและ ค่าเล่าเรียน

2) สำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (Admission)


- รายละเอียดหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาต่อ (ถ้ามี)

3) ต่ออายุวีซ่านักเรียนในประเทศอังกฤษ

- CAS statement

- หนังสือตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional offer)

4) ทำ Passport เล่มใหม่


n/a

5) ยื่นประกอบการเช่าที่อยู่อาศัย (ระบุชื่อบริษัท หรือ Agency)n/a

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


7) การกลับไปเยี่ยมบ้านชั่วคราว

นทร. สามารถกลับประเทศไทยได้ทุกปีในระหว่างการศึกษา และต้องแจ้งให้ สนร. ทราบ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านชั่วคราว ระบุเวลาที่จะเดินทางไปและกลับชัดเจน

2. การกลับประเทศไทยไม่ทำให้เสียผลการเรียน เสียเวลาศึกษาเพิ่มขึ้น และไม่กระทบต่อโครงการ รวมทั้งไม่สิ้นเปลืองงบประมาณเพิ่มขึ้น

3. นักเรียนออกค่าเดินทางไป-กลับเอง โดยได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามปกติ

4. จะต้องรายงานตัวต่อสำนักงาน ก.พ. ในโอกาสแรกที่กระทำได้ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว

เมื่อเดินทางกลับมาประเทศอังกฤษ นทร. ต้องรายงานตัวกับ สนร. โดยแนบสำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราประทับวันที่เดินทางออกจากประเทศอังกฤษ และวันที่เดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ส่ง สนร. เพื่อเป็ นการรายงานกลับเข้ามาศึกษาต่อทางอีเมล

*นทร. จะได้รับเงินเดือนในอัตราของประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนต่อปีปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) โดยให้นับระยะเวลาการกลับทุกครั้งรวมกัน หลังจากนั้นจะไมได้รับค่าใช้จ่ายใดๆ ในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


8) การขอกลับไปเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย

นทร. สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ประเทศไทย โดยส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ สนร.

1. แบบคำร้องขอไปเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์

2. กำหนดการและแผนการเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์โดยสังเขป ซึ่งระบุสถานที่ ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

3. จดหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา รับรองการให้กลับไปเก็บข้อมูลในประเทศไทย

4. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา

การเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ประเทศไทย นทร. จะได้รับอัตราเงินเดือนที่สหราชอาณาจักรไม่เกิน 6 เดือน หากมากกว่านั้นอัตราเงินเดือนที่คุณได้รับจะเป็นอัตราประเทศไทย  หากคุณมีความประสงค์เพิ่มเติมที่จะไป Holiday ที่ประเทศไทยด้วยในช่วงเวลาเดียวกันกับการเก็บข้อมูลนั้น การนับเวลาจะนับรวมกันทั้งสองอย่างว่าเป็นการเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์

ทั้งนี้ เมื่อ นทร. เดินทางกลับมาถึงประเทศอังกฤษแล้ว โปรดรายงานตัวหลังจากการเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ สนร. โดยการส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ สนร. ทางอีเมล

1. แบบรายงานตัวหลังการเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์

2. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีตราประทับวันที่เดินทางออกจากประเทศอังกฤษ และวันที่เดินทางเข้าประเทศอังกฤษ หรือ Boarding Pass

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


9) การไปร่วมประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการนอกประเทศที่ศึกษา

สำนักงาน ก.พ. มีนโยบายสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ของนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สหราชอาณาจักรด้วยทุนรัฐบาล โดยที่หากการประชุมวิชาการเป็นข้อบังคับของหลักสูตรที่กำหนดไว้ จะสามารถขอเงินสนับสนุนได้ 1 ครั้งตลอดหลักสูตร โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 3 รายการ ดังนี้

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน  ราคาประหยัด                   โดยเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบิน 3 สายการบิน

2. ที่พัก ราคาประหยัด (ไม่เกิน 3 ดาว)          โดยเปรียบเทียบราคาของที่พัก 3 แห่ง

3. ค่าลงทะเบียน (ที่จ่ายตามจริง)

ถ้าหากเคยขออนุมัติมาแล้วจะไม่สามารถขอได้อีก ในกรณีที่การประชุมไม่ได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตร จะสามารถขอเงินสนับสนุนได้แค่ค่าลงทะเบียน (ที่จ่ายตามจริง)

โดยจะต้องแนบหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอไปร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ

2. จดหมายตอบรับการเข้าร่วมประชุมและสัมมนา จากองค์กรที่จัดการสัมมนานั้น โดยระบุช่วงเวลาการสัมมนาที่ชัดเจน

3. จดหมายแสดงความเห็นชอบในการไปร่วมประชุมและสัมมนานั้น ๆ จากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. จดหมายจากสถานศึกษา เนื้อความในจดหมาย เป็นเชิงที่รับรู้การไม่อยู่ (Absence) ชั่วคราวของ นทร. ซึ่งควรระบุช่วงระยะเวลาที่ นทร. ไม่ได้อยู่ ณ สถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้เมื่อเกินเหตุจำเป็นหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะได้ทราบการเคลื่อนไหวของ นทร. ได้โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร

*คุณต้องได้รับการอนุมัติเรื่องเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายก่อนการประชุมวิชาการ หากคุณดำเนินการหลังจากการประชุมวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะไม่สามารถเบิกเงินค่าใช้จ่ายใดๆได้

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


10) การย้ายสถานศึกษา

นทร. ต้องทำเรื่องขออนุมัติก่อนที่จะย้ายสถานศึกษา โดยรายงานชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไปยัง สนร. เพื่อดำเนินการต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะย้ายสถานศึกษาได้ สนร. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายสถานศึกษา ดังนี้

1. เป็นผู้ที่สำนักงาน ก.พ. หรือต้นสังกัดมิได้กำหนดสถานศึกษาสำหรับผู้นั้นไว้เป็นกรณีพิเศษให้เข้าศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ

2. การย้ายสถานศึกษาจะไม่ทำให้ต้องเปลี่ยนแนวการศึกษาให้ผิดไปจากแนวที่ สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติหรือกำหนดไว้

3. สถานศึกษาที่ย้ายไปใหม่ ต้องมีมาตรฐานการศึกษาในระดับที่จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าเดิม

4. การย้ายสถานศึกษาต้องไม่ทำให้เสียเวลาศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเกินสมควร

5. การย้ายสถานศึกษาต้องไม่ทำให้งบประมาณค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้

ขั้นตอนการดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษามีดังนี้

1) จดหมายตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษาที่จะย้ายไปศึกษา 
2) จดหมายยืนยันการขอย้าย หรือจดหมายระบุการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถานศึกษาเดิม (student status letter)

3) ผลการศึกษาล่าสุด

สำหรับกรณีการย้ายประเทศศึกษา มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. มีผลการศึกษาดี

2. มหาวิทยาลัยที่จะศึกษามีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่ศึกษา

3. หน่วยงานเจ้าของทุน และต้นสังกัดเห็นชอบ

*กรณี ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไม่สนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) ย้ายประเทศศึกษาในระหว่างที่กำลังศึกษา ณ ต่างประเทศ

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


11) การขอฝึกอบรมหรือดูงานหลังสำเร็จการศึกษา

นทร. ที่จะขออยู่ฝึกอบรมหรือดูงานต่อหลังจากสำเร็จการศึกษา จะต้องยื่นเรื่องต่อ สนร. ก่อนสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะอยู่ฝึกอบรมหรือดูงานได้ นทร. ที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ฝึกอบรมหรือดูงานนั้น จะเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาสถานที่ หรือแนวการดูงานให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติก่อน

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอฝึกอบรม หรือดูงาน มีดังนี้

1. นทร. มีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องยื่นเรื่องต่อ สนร. ก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 60 วัน

2. มีสถานที่ดูงานตอบรับให้ดูงานโดยระบุเวลาชัดเจน และมีโครงการดูงาน-ฝึกงาน จากสถานที่ดูงาน-ฝึกงาน ประกอบการพิจารณาโดยสังเขป รวมทั้งความเห็นต้นสังกัดสนับสนุนให้ดูงาน-ฝึกงาน (ให้ นทร. ติดต่อต้นสังกัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็ว)

3. จะต้องเป็นการดูงาน-ฝึกงาน ในประเทศที่ศึกษา

4. ระยะเวลาดูงาน-ฝึกงานไม่เกิน 3 เดือน

5. สำหรับ นทร. ที่ใช้เวลาศึกษาล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด สำหรับการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเอก อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ดูงาน-ฝึกงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

6. นทร. จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูงาน-ฝึกงานเอง

การขอฝึกอบรมหรือดูงานหลังสำเร็จการศึกษาจะต้องแนบหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

ขอฝึกอบรม

1) แบบคำร้องแจ้งความประสงค์ขอฝึกอบรม พร้อมเหตุผล

2) จดหมายเห็นชอบ และรับรองการฝึกงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยระบุช่วงเวลาที่จะไปฝึกอบรมโดยสังเขป

3) จดหมายจากสถานศึกษา เนื้อความในจดหมาย เป็นเชิงที่รับรู้การไม่อยู่ (Absence) ชั่วคราวของ นทร. ซึ่งควรระบุช่วงระยะเวลาที่ นทร. ไม่ได้อยู่ ณ สถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้เมื่อเกินเหตุจำเป็นหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะได้ทราบการเคลื่อนไหวของ นทร. ได้โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร

4) รายละเอียดโครงการฝึกอบรม เช่น สถานที่ ระยะเวลาการฝึกอบรมชัดเจน

ดูงานหลังสำเร็จการศึกษา

1) แบบคำร้องแจ้งความประสงค์ขอดูงานหลังสำเร็จการศึกษา พร้อมเหตุผล

2) จดหมายตอบรับเข้าดูงานหรือสัญญาดูงาน โดยระบุเวลาชัดเจน และมีโครงการดูงานชัดเจน

3) ผลการศึกษาฉบับล่าสุด

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


12) การขอศึกษาภาคฤดูร้อน

นทร. ที่มีความประสงค์ขอศึกษาภาคฤดูร้อน จะสามารถทำเรื่องขอได้ หากเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. จะต้องเป็นการช่วยให้สำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น

2. วิชาที่ขอศึกษาจะต้องเป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตร และสามารถนับเข้าในโปรแกรมการศึกษาได้ ต้องมิใช่เป็นการศึกษาแบบ Audit และต้องศึกษา ณ สถานศึกษาเดิม

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


13) การรับทุนอื่นๆ

นทร. จะไปรับทุนอื่นซ้อนอีกไม่ได้เว้นแต่ทุนที่ได้นั้นเป็นทุนอันเนื่องจากผลการศึกษาที่ นทร. ผู้นั้นเรียนดีเด่นจนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นได้มอบทุนให้ และการรับทุนนั้นไม่มีข้อผูกพันอันจะทำให้การศึกษาของ นทร. นั้นผิดไปจากแนวการศึกษาเดิม อีกทั้ง นทร. จะต้องรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบนักเรียนทุนรัฐบาล ทั้งนี้จะต้องรายงาน ให้ สนร. ทราบด้วย และหาก นทร. ได้รับเงินส่วนลดคืนจากสถานศึกษา นทร. จะต้องคืนให้แก่ทางราชการต่อไป

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


14) การปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ต้องคดีอาญา หรือประสบความไม่ปลอดภัย

นทร. จะต้องรีบรายงานให้ สนร. หรือสถานเอกอัครราชทูตไทยทราบทันทีที่จะกระทำได้ ในกรณีที่ไม่อาจรายงานด้วยตนเองได้ ควรให้เพื่อนหรือผู้ที่รู้จักแจ้ง สนร. เพื่อที่ สนร. จะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


15) การดำเนินการทางวินัย

นทร. จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษาควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ นทร. รายใดฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าว หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์อื่นใดของสำนักงาน ก.พ. เช่น ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ สนร. ไม่ยอมรายงานหรือ ส่งเอกสารหรือคำชี้แจงให้ สนร. หรือกระทำผิดวินัย สนร. จะทำการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าปรากฏว่า นทร. มีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบโดยไม่มีเหตุผลสมควร สนร. จะดำเนินการทางวินัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ชะลอการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร
 3. ให้คืนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ์แก่ทางราชการ
 4. ให้ยุติการศึกษา และเดินทางกลับประเทศไทย
 5. แจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด ดำเนินการทางวินัย

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในบทนี้ นทร. สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ สนร. หรือเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ได้

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


16) รายงานการสำเร็จการศึกษา

เมื่อ นทร. ใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องแจ้งให้ สนร. ทราบ โดยการรายงานการสำเร็จการศึกษาสามารถดำเนินการได้โดยการส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่สนร. ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล

1. แบบฟอร์มขอจองตั๋วเครื่องบิน http://www.oeauk.net/home/?page_id=897

2. แบบฟอร์มรายงานการสำเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้นการศึกษา

3. เอกสารรับรองการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากมหาวิทยาลัย หรือ หนังสือแจ้งรับรองว่าสำเร็จการศึกษาแล้วโดยไม่เป็นทางการ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือสถาบันการศึกษา)

4. แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายหลังสำเร็จการศึกษา (ส่งมาที่ สนร. ภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันเรื่องตั๋วเครื่องบิน)

สนร. กำหนดวันสำเร็จการศึกษา ตามแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

ให้นับวันที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ (Provisional result) เป็นวันสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท

ให้นับวันที่เสร็จสิ้นการศึกษา โดยนับจากวันที่ส่งวิทยานิพนธ์ตามจริง

ระดับปริญญาเอก

*กรณีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Viva) และได้ผลเป็นแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน (minor corrections) ให้ นทร. ดำเนินเรื่องรายงานการสำเร็จการศึกษา

**กรณีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Viva) และได้ผลเป็นแก้ไขเกิน 6 เดือน (major corrections) ให้ดำเนินเรื่องยุติการศึกษา และกลับไปแก้ไขวิทยานิพนธ์ ณ ประเทศไทยได้

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


17) การยุติการศึกษา

กรณีที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อกลับไปเขียนวิทยานิพนธ์หรือแก้ไขวิทยานิพนธ์ที่ประเทศไทย โดยไม่กลับมาประเทศอังกฤษอีกหรือไม่ประสงค์ที่จะศึกษาต่อในประเทศอังกฤษแล้ว ให้ดำเนินเรื่องแจ้งขอยุติการศึกษา

ขั้นตอนการแจ้งขอยุติการศึกษา สามารถดำเนินการได้โดยการส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่สนร. ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล

1. แบบคำร้องขอยุติการศึกษา

2. เอกสารจากมหาวิทยาลัยที่ระบุข้อมูลวันที่สอบ Viva ผลการสอบ Viva และกำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

3. หนังสือจากอาจารย์ที่ปรึกษา เห็นชอบให้เดินทางกลับไปแก้ไขวิทยานิพนธ์ ณ ประเทศไทย

4. แบบฟอร์มขอจองตั๋วเครื่องบิน

5. แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายหลังสำเร็จการศึกษา  (ส่งมาที่ สนร. ภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันเรื่องตั๋วเครื่องบิน)

ทั้งนี้ นทร. ต้องเดินทางกลับในโอกาสแรกที่จะกระทำได้ ในกรณีที่ยังไม่อาจเดินทางกลับในทันที เนื่องจากมีภาระจะต้องทำ เช่น การส่งของกลับ เป็นต้น ทางราชการจะผ่อนผันระยะเวลาในการเตรียมการดังกล่าวให้ไม่เกิน 20 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำเร็จการศึกษา ถึงเดินทางกลับประเทศไทย โดย นทร. จะต้องเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 20 นับจากวันถัดจากวันที่สำเร็จการศึกษา และรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ โดยถือเป็นระยะเวลาเตรียมตัวเดินทางกลับ

ขอให้ตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางด้วย หากหนังสือเดินทางหมดอายุ ต้องรีบต่ออายุโดยด่วน

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


18) การเบิกค่าใช้จ่ายหลังสำเร็จการศึกษาหรือแจ้งยุติการศึกษา

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา หรือแจ้งยุติการศึกษา นทร. จะสามารถให้ สนร. จองตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับประเทศไทย (โดย สนร. จะเป็นผู้สำรองซื้อตั๋วให้) พร้อมเบิกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

• ค่าระวางขนส่งสิ่งของกลับประเทศไทยเป็นอัตราเหมาจ่าย 300.00 ดอลลาร์สหรัฐ

• ค่าพาหนะเดินทางระหว่างเมืองสำหรับ นทร. ที่ศึกษานอกลอนดอน (แนบสำเนาตั๋วรถไฟหรือรถ coachเพื่อประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย)

• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย (ตามใบเสร็จรับเงินที่แนบ)

(หากนักเรียนซื้อสายการบินอื่นเบิกจ่ายได้75% ของราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ตามราคาที่สนร.จัดซื้อในช่วงเวลาเดียวกัน)

โดยกรอกแบบคำร้องเบิกค่าใช้จ่ายหลังสำเร็จการศึกษาตามลิงค์นี้คะ http://www.oeauk.net/home/?page_id=897

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


19) ขั้นตอนหลังจากการรายงานสำเร็จการศึกษาหรือยุติการศึกษา

เมื่อคุณแจ้งสำเร็จการศึกษาหรือยุติการศึกษา กับทาง สนร. เรียบร้อยแล้ว สนร. จะดำเนินการส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ ทั้งนี้ เมื่อคุณเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว จะต้องรีบรายงานตัว ณ สำนักงาน ก.พ. ในโอกาสแรกที่จะทำได้ และมอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา/หรือหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้นักเรียนกรอกแบบรายงานตัวกลับและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะไปรายงานตัว ณ หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป เอกสารที่อาจจะต้องจัดเตรียม มีดังนี้

1. ใบรายงานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์  (ถ้าสถานศึกษาสามารถออกได้ทันก่อนวันเดินทางกลับ)

2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษา (ออกโดยสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใดในสถาบันการศึกษาที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรอง หรือหนังสือรับรองจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยว่าสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว หรือส่งวิทยานิพนธ์แล้ว)

3. วิทยานิพนธ์เล่มสมบูรณ์ 1 เล่ม ในรูปแบบของแผ่นซีดี

4. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ (Abstract)

(ข้อ 3 – 4 เฉพาะ นทร. ที่ศึกษาในระบบที่ต้องทำวิทยานิพนธ์)

*เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) สำนักงาน ก.พ. ที่ 47/111 หมู่ 4 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 (โทร. 02-547-1567) ในวันทำการรุ่งขึ้นจากวันที่เดินทางถึง และที่หน่วยงานต้นสังกัดในวันทำการถัดไป (ยกเว้นกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดอยู่ต่างจังหวัด ให้ไปรายงานตัวกับต้นสังกัดภายใน 2 วันทำการ)

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม

กรณีได้รับอนุมัติให้ศึกษาในต่างประเทศ แต่สำเร็จการศึกษาก่อนครบกำหนดวันลาที่ได้รับอนุมัติไว้ จะอยู่ศึกษาฝึกอบรมหรือดูงานต่อไปจนครบกำหนดวันลาดังกล่าว จะกระทำได้หรือไม่?

คำตอบ

ตามนัยข้อ ๒๒ แห่งระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานฯ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานไว้ชัดเจนว่า “เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ หรือสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ จะต้องรีบเดินทางกลับให้ถึงประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ควรจะเดินทางถึงได้ตามปกติ”

โปรดคำนึงอยู่เสมอว่า กำหนดเวลาที่ระบุไว้ในการอนุมัตินั้น เป็นเพียงขอบเขตสูงสุดที่กำหนดไว้ในการอนุมัติ แต่ถ้าผู้ใดศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศตามโครงการสำเร็จก่อนเวลาที่ระบุไว้ ทางราชการถือว่าวันลาที่ได้รับอนุมัติไว้นั้นได้สิ้นสุดลงทันที การอยู่ต่อไปโดยไม่รายงานขออนุญาตตามระเบียบฯ ถือว่า เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ อาจถูกพิจารณาดำเนินการทางวินัยได้

สำหรับระยะเวลาที่ควรเดินทางกลับประเทศไทย ทางราชการได้กำหนดเวลาไว้ไม่เกิน 20 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำเร็จการศึกษา ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


20) กรณีหนังสือเดินทางใกล้หมดอายุ/ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง

E-Passport มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่

ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม  หากผู้ยื่นคำร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

กรณีหนังสือเดินทางใกล้หมดอายุ คุณสามารถดำเนินการขอต่ออายุหนังสือเดินทางได้ดังนี้

คุณจะต้องสำรวจตลอดเวลาว่าหนังสือเดินทางจะหมดอายุเมื่อใด ทั้งนี้ หนังสือเดินทางควรมีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport) มีดังนี้

1. หนังสือเดินทางเล่มเก่า

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง

3. คำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด http://thaiembassyuk.org.uk/forms/Form1.pdf

4. ค่าธรรมเนียม 25 ปอนด์ (เงินสด)

5. การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport) สถานเอกอัครราชทูตไทยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4-6 สัปดาห์

6. คุณจะต้องขอจดหมายนำจาก สนร. เพื่อไปยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยการกรอกแบบฟอร์มขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล

7. คุณจะต้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport) ด้วยตนเองเพื่อถ่ายรูปและพิมพ์ลายนื้วมือ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 29-30 Queen’s Gate London SW7 5JB ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

8. กรุณานัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.thaiembassyuk.org.uk/?q=node/367 หรือที่หมายเลข 020 7589 2944 ต่อ 5500 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น.

For more information: http://www.thaiembassyuk.org.uk/?q=node/77

*ในกรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุไปแล้ว นอกจากเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องกรอกคำร้อง “บันทึกสอบสวน” http://thaiembassyuk.org.uk/forms/investigation.pdf

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


21) การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย

ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ในกรณีเล่มเดิมสูญหาย

 1. นทร. จะต้องไปแจ้งความต่อตำรวจท้องที่ก่อน เพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 2. ทำการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าที่หมายเลข 020 7589 2944 ต่อ 5500 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น.
 3. ค่าธรรมเนียม 25 ปอนด์ (เงินสด)

แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

 1. คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 1 http://thaiembassyuk.org.uk/forms/Form1.pdf ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1 http://thaiembassyuk.org.uk/forms/example.pdf
 2. บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 2 http://thaiembassyuk.org.uk/forms/investigation.pdf ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2 http://www.thaiembassyuk.org.uk/forms/example2.pdf
 3. บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 3 http://www.thaiembassyuk.org.uk/forms/Form3.pdf

หลักฐานประกอบ

 1. หลักฐานใบแจ้งความ
 2. หลักฐานยืนยันการมีวีซ่าอยู่ในสหราชอาณาจักรฯ อาทิ
  –  จดหมายการออกวีซ่าจาก Home Office
  –  สำเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าที่มีวีซ่า
  –  หลักฐานการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรฯ หรือไอร์แลนด์ (กรณีที่มี Student Visa)

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴


22) การขอวีซ่า

ก. การขอวีซ่านักเรียน จากรัฐบาลอังกฤษ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

นทร. ควรตระหนักว่าวีซ่านักเรียนที่รัฐบาลอังกฤษออกให้นั้น จะหมดอายุเมื่อใด นทร. สามารถยื่นต่อวีซ่าล่วงหน้า เป็นเวลา 3 เดือน อนึ่งให้ติดต่อที่ International Office ของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ให้คำแนะนำที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการต่อวีซ่า นอกจากนี้ ก็ต้องสำรวจอายุหนังสือเดินทางของตนเองด้วยเช่นกันว่าจะหมดอายุเมื่อใด

เว็บไซต์ที่จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เกี่ยวกับวีซ่า สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration


ข. การขอวีซ่าเข้าประเทศอื่นๆ

การขอวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่ม Schengen มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

●   ประเทศในกลุ่ม Schengen ประกอบด้วย 15 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ค ไอซ์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน ฟินแลนด์ นอรเวย์ ปอร์ตุเกส เป็นต้น

●   การทำวีซ่าเข้าประเทศเหล่านี้ ทำวีซ่าเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องทำวีซ่าของประเทศที่ นทร.ประสงค์จะไปเที่ยวนานที่สุด หรือประเทศที่จะไปเป็นแห่งแรก

●   การขอวีซ่าจากประเทศในกลุ่ม Schengen นทร. ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 • อายุวีซ่าของรัฐบาลอังกฤษต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน (สำหรับอิตาลี ต้องมีอายุวีซ่าของรัฐบาลอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 • ตั๋วเดินทางไป-กลับ หรือ boarding ticket
 • หลักฐานการสำรองที่พัก
 • รูปถ่าย (ปกติใช้ 2 รูป แต่บางประเทศใช้ 4 รูป ขนาด 2 1/2 นิ้ว)
 • หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (ควรจะระบุรายละเอียดด้วย เช่น กำลังศึกษาวิชาใด มีระยะเวลาการศึกษาเท่าใด และจะจบการศึกษาเมื่อใด) ควรใช้หนังสือตัวจริงและต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน


ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴

 

23) กรณีที่ BRP หายหรือถูกขโมยจากในประเทศหรือนอกประเทศอังกฤษ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

แจ้ง Home office ตามลิงค์ https://www.gov.uk/biometric-residence-permits/lost-stolen-damaged โดยเข้าไปกรอกข้อมูลของ นทร. เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด เชื้อชาติ อีเมล และที่อยู่ (เมื่อแจ้ง Home office แล้ว จะมีอีเมลติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

กรณีที่ทำหาย ณ ประเทศอังกฤษ

กรณีที่ทำหายนอกประเทศอังกฤษ

 • กรณีที่ นทร. อยู่ที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ไม่สามารถดำเนินการทำ BRP ใหม่นอกประเทศอังกฤษได้ โดยจะต้องกลับมาทำเรื่องขอ BRP ใหม่ ณ ประเทศอังกฤษ
 • จะต้องสมัคร Replacement BRP Visa (ใช้เพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศอังกฤษเท่านั้น) ค่าใช้จ่ายประมาณ 189 ปอนด์
 • เมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศอังกฤษ จะต้องสมัคร BRP ใหม่ภายใน 1 เดือนที่มาถึงประเทศอังกฤษ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505037/BRP_RC__Form_03.pdf (มีค่าใช้จ่ายประมาณ 56 ปอนด์สำหรับการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์)

กลับไปที่เมนูและหัวข้อด้านบน ⤴

Switch to our mobile site