วีซ่าและหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง

การขอวีซ่า


หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง

E-Passport มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่

ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

1. การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

กรณีหนังสือเดินทางใกล้หมดอายุ สามารถทำได้ดังนี้

 • นทร.ต้องสำรวจตลอดเวลาว่าหนังสือเดินทางจะหมดอายุเมื่อใด ทั้งนี้ หนังสือเดินทางควรมีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport) มีดังนี้
  • หนังสือเดินทางเล่มเก่า
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • คำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด (แบบฟอร์มที่ 1)
  • การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport) สถานเอกอัครราชทูตไทยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6-8 สัปดาห์
  • สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการ จะต้องขอจดหมายนำจาก สนร. เพื่อไปยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  • นทร. จะต้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport) ด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 29-30 Queen’s Gate London SW7 5JB ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
  • กรุณานัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.thaiembassyuk.org.uk/?q=node/367 หรือโทรนัดที่หมายเลข 020 7589 2944 ต่อ 5500 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น.

ในกรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุไปแล้ว นอกจากเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องกรอกคำร้อง “บันทึกสอบสวน” เพิ่มอีก 2 ชุด

2. การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย

ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ในกรณีเล่มเดิมสูญหาย

 1. นทร. จะต้องไปแจ้งความต่อตำรวจท้องที่ก่อน เพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 2. ทำการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าที่หมายเลข 020 7589 2944 ต่อ 5500 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น.
 3. ค่าธรรมเนียม 25 ปอนด์ (เงินสด)

แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

 1. คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 1 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1
 2. บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 2 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2
 3. บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 3

หลักฐานประกอบ

 1. หลักฐานใบแจ้งความ
 2. หลักฐานยืนยันการมีวีซ่าอยู่ในสหราชอาณาจักรฯ อาทิ
  –  จดหมายการออกวีซ่าจาก Home Office
  –  สำเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าที่มีวีซ่า
  –  หลักฐานการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรฯ หรือไอร์แลนด์ (กรณีที่มี Student Visa)การขอวีซ่า

ก. การขอวีซ่านักเรียน จากรัฐบาลอังกฤษ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

นทร. ต้องสำรวจตลอดเวลาว่าวีซ่านักเรียนที่รัฐบาลอังกฤษออกให้นั้น จะหมดอายุเมื่อใด นทร. สามารถยื่นต่อวีซ่าล่วงหน้า เป็นเวลา 3 เดือน อนึ่งให้ติดต่อที่ International Office ของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ให้คำแนะนำที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการต่อวีซ่า นอกจากนี้ ก็ต้องสำรวจอายุหนังสือเดินทางของตนเองด้วยเช่นกันว่าจะหมดอายุเมื่อใด

เว็บไซต์ที่จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เกี่ยวกับวีซ่า สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ind.homeoffice.gov.uk


ข. การขอวีซ่าเข้าประเทศอื่นๆ

การขอวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่ม Schengen มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

●   ประเทศในกลุ่ม Schengen ประกอบด้วย 15 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ค ไอซ์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน ฟินแลนด์ นอรเวย์ ปอร์ตุเกส เป็นต้น

●   การทำวีซ่าเข้าประเทศเหล่านี้ ทำวีซ่าเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องทำวีซ่าของประเทศที่นทร.ประสงค์จะไปเที่ยวนานที่สุด หรือประเทศที่จะไปเป็นแห่งแรก

●   การขอวีซ่าจากประเทศในกลุ่ม Schengen นทร. ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

●   หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

●    อายุวีซ่าของรัฐบาลอังกฤษต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน (สำหรับอิตาลี ต้องมีอายุวีซ่าของรัฐบาลอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

●   ตั๋วเดินทางไป-กลับ หรือ boarding ticket

●   หลักฐานการสำรองที่พัก

●   รูปถ่าย (ปกติใช้ 2 รูป แต่บางประเทศใช้ 4 รูป ขนาด 2 1/2 นิ้ว)

●   หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (ควรจะระบุรายละเอียดด้วย เช่น กำลังศึกษาวิชาใด มีระยะเวลาการศึกษาเท่าใด และจะจบการศึกษาเมื่อใด) ควรใช้หนังสือตัวจริงและต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

 

ประเทศที่ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางสีน้ำเงิน (official passport) 31 ประเทศนี้ สามารถอยู่ได้ 90 วัน

Argentina

Austria

Belgium

Bhutan

Brazil

Chile

Croatia

Czech Republic

Germany

Hungary

India

Israel

Italy

Japan

Korea (South)

Luxembourg

Malaysia

Mexico

The Netherlands

Nepal

Peru

The Philippines

Poland

Romania

Russian Federation

Singapore

Slovak Republic

South Africa

Switzerland

Tunisia

Turkeyประเทศที่ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางสีน้ำเงิน (official passport) 7 ประเทศนี้ สามารถอยู่ได้ 30 วัน

Cambodia, China, Laos, Mongolia, 
Myanmar, Oman, Vietnam


การขอวีซ่าตามข้อ ก. และข้อ ข. นั้น นักเรียนต้องดำเนินการด้วยตนเอง สนร. ไม่มีบริการด้านนี้

Switch to our mobile site