ฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัว

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษให้บริการ ดูแลนักเรียนทุนส่วนตัว  สำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของ สนร. โดยเข้ามาทำการเซ็นสัญญากับสำนักงาน กพ.ที่กรุงเทพฯ
โดยปกติ นอกจากค่าธรรมเนียมศึกษา และค่าธรรมเนียมที่ำพัก ที่ผู้ปกครองต้องชำระโดยตรงกับทางโรงเรียน  นอกหนือจากนั้น สนร. จะมีความรับผิดชอบในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และความเป็นอยู่ ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ สนร. ในสหราชอาณาจักร

ในปัจจุบัน สนร. มีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลซึ่งมีอายุต่ำสุด  8 ปี ใน จนถึงนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก

ทั้งสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจและประทับใจในการทำงาน และบริการของ สนร. ที่ทางสำนักงานสามารถช่วยดูแลนักเรียนทุกคนที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ สนร. ได้เป็นอย่างดี

ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าหน้่าที่ทุกคนที่ทำงานใน สนร. มีประสบการณ์ และ ความชำนาญ ในการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่นักเรียน ด้วยเหตุนี้ สนร. จึงสามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ ของนักเรียนได้

นอกจากนี้ สนร. มีทั้งเจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษ และเจ้าหน้าที่ชาวไทยที่ประสานงานกัน ดังนั้น สนร. จึงสามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาทางต่างๆ รวมทั้งเรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี

สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามกฏหมายรัฐบาลอังกฤษจำเป็นต้องมีผู้ปกครองดูแล ซึ่งผู้ปกครองต้องมีถิ่นฐานพำนักในสหราชอาณาจักร โดยปัจจุบัน สนร ได้เป็นอีกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าว
ผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของ สนร. ต้องลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงาน กพ. กรุงเทพฯ หลังจากนั้นนักเรียนจะเข้ามาอยู่ภายใต้ความดูแลของอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา ณ สนร ประเทศอังกฤษ ซึ่งรวมถึง สนร จะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนในขณะที่นักเรียนอยู่ในสหราชอาณาจักร
สำหรับนักเรียนที่อายุเกินกว่า 18 ปี และไม่มีกฎหมายบังคับเรื่องการอยู่ภายใต้ผู้ดูแล  แต่ยังสามารถได้รับประโยชน์เมื่ิออยู่ในความดูแลของ สนร. เช่นกัน

บริการของฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัวมีดังนี้

 • การจัดหาสถานศึกษา

สนร. ได้รับการร้องขอจากผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมตามความสามารถและความต้องการของนักเรียน ยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานได้เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น


 • นัดหมายสถานศึกษา

สนร. จะนัดหมายให้นักเรียนและผู้ปกครองไปดูสถานศึกษา หรือ ไปสัมภาษณ์เพื่อสอบเข้าสถานศึกษา


 • หลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนประจำ

สำหรับนักเรียนบางคนที่ต้องการปรับพื้นฐานให้สามารถเรียนเทียบเท่าระดับชั้นในอังกฤษได้ สนร. จะแนะนำให้นักเรียนไปเรียนพิเศษที่โรงเรียนเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนกินนอน นักเรียนจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการเรียนปรับพื้นฐานนี้

 • ความก้าวหน้าด้านการศึกษาและ การเข้าชั้นเรียน

ในขณะที่นักเรียนอยู่ในสหราชอาณาจักร สนร. มีหน้าที่ดูแลความก้าวหน้าด้านการศึกษาและ การเข้าชั้นเรียน ของนักเรียนทุนส่วนตัวทุกคน เพื่อให้แน่ในว่านักเรียนได้เข้าเรียนตามระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนด  ในกรณีที่มีปัญหา สนร. จะไปหานักเรียนที่สถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว


 • การจัดหาหลักสูตรพิเศษ

ในช่วงสอบ สนร. สามารถจัดหาหลักสูตรพิเศษได้ให้นักเรียนเพื่อเตรียมตัวเพิ่มเติมตามที่ผู้ปกครองร้องขอ


 • การให้การปรึกษาและคำแนะนำ

เจ้าหน้าที่ของ สนร. สามารถให้คำปรึกษาแก่นักเรียนได้ โดยทั่วไป สนร. จะให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ อย่างเช่น เรื่องการศึกษา เรื่องความเป็นอยู่ เรื่องการเรียนพิเศษ เรื่องการเปิดปัญชีํธนาคารอังกฤษ เป็นต้น แต่หากนักเรียนประสบปัญหาอื่นๆ และต้องการที่จะมีผู้รับฟัง หรือ มีผู้ที่ให้คำปรึกษา สนร. สามารถให้บริการได้

 • การเลือกสาขาวิชาหรือหลักสูตรและัการเข้ามหาวิทยาลัย

สนร. ช่วยนักเรียนหาสาขาวิชาที่ต้องการเรียน และช่วยในการสมัครเข้าสถานศึกษา


 • ระดับปริญญาตรีและหลังได้รับปริญญาแล้ว

ถึงแม้นักเรียนได้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม  สนร. ยังคงให้ึคำปรึกษาและึความช่วยเหลือแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่ิิอง


 • การจัดหาครอบครัวในช่วงปิดภาคเรียน

ในระหว่างช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนสามารถไปอยู่กับครอบครัวที่ทางสนร จัดหาให้ได้โดยตามกฏหมายอังกฤษ สนร. สามารถหาครอบครัวที่จะดูแลนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนโดย สนร ได้ใชุ้บริษัทที่ได้รับการตรวจสอบและเชื่อถือได้เป็นตัวแทนจัดหาครอบครัว  เพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวที่จัดหาให้ มีความปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่จะไปอยู่


 • การเดินทาง

สนร. จะจัดบริการรถรับส่งให้นักเรียนระหว่างการเดินทางไปกลับโรงเรียนและสนามบิน หรือสถานที่ต่างๆตามคำร้องขอของผู้ปกครอง


 • หนังสือเดินทางและวิซ่า

สนร. จะให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุนส่วนตัวในเรื่องการขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และการขอวีซ่า


 • สุขภาพและสวัสดิการ

เมื่ิอนักเรียนเจ็บป่วย สนร. จะช่วยติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน รวมทั้งติดตามผลจนกระทั่งนักเีรียนอาการดีขึ้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ สหราชอาณาจักร

ในภาคฤดูร้อนของประเทศไทยนักเรียนไทยสามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสั้นๆ ที่สหราชอาณาจักร ซึ่งทางสนร. จะกลุ่มนักเรียนที่สนใจสมัครเดินทางมาเรียนที่สหราชอาณาจักรโดยมีผู้ดูแลซึ่งเป็นข้าราชการร่วมเดินทางมาส่งนักเรียน ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งปีที่ผ่านๆมาทาง สนร มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 4 หรือ 5 กลุ่มต่อปี

โดยทางสำนักงาน ก.พ. พยายามเลือกสรร โรงเรียนที่เน้นการผสมผสานระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนชาวต่างชาติโดยไม่ให้มีนักเรียนไทยแต่ละห้องเรียนมากเกินไป เพื่อประสิทธิภาพของนักเรียนในด้านการพัฒนาการของภาษา หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 4-10 สัปดาห์ และหลังจากเรียนจบแล้วเจ้าหน้าที่ข้าราชการจะเป็นผู้นำกลุ่มพานักเรียนกลับไปประเทศไทย


ในระหว่างที่นักเรียนไทยอยู่ที่โรงเรียน ทั้งข้าราชการและเจ้าหน้่าที่ของ สนร. จะดูแลและประสานงานรวมทั้งแวะเยียมนัีกเรียนที่สถานศึกษาต่างๆอย่างต่อเนื่อง

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรภาษอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูร้อน กรุณาติดต่อสำนักงาน กพ กรุงเทพฯหรือ สนร ณ ประเทศอังกฤษ


ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของ สำนักงาน กพ.สามารถติดต่อเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานใหญ่ที่ประเทศไทย

สำนักงาน ก.พ.

47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพทร์: +66 2 547 1000

โทรสาร: +66 2 547 7293สำนักงานของประเทศอังกฤษ

Office of Educational Affairs

The Royal Thai Embassy
28 Princes Gate
London
SW7 1PT

Tel: +44 207 584 4538

Fax: +44 207 823 9896

email: info@oeauk.net


ผู้ปกครองและนักเรียนควรกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและ้เตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ให้ครบก่อนวันทำหนังสือสัญญาเพื่อความสะดวกในการดำเนินการทำหนังสือสัญญาฝากนักเรียนทุนส่วนตัวเข้าอยู่ในความดูแล


การทำหนังสือสัญญา

การทำหนังสือสัญญาขอฝากนักเรียนเข้าอยู่ในความดูแลของ ก.พ. จะต้องมีบุคคลที่จะต้องทำสัญญากับสำนักงาน ก.พ. ดังต่อไปนี้


ก.    นักเรียน

ข.    ผู้มีสิทธ์ดูแลนักเรียนโดยชอบธรรมตามกฏหมาย


เอกสารสำหรับทำหนังสือสัญญา


นักเรียน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • ในกรณีที่นักเรียนเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) ต้องได้รับความยินยอมในการทำคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร (ใช้แบบฟอร์มของสำนักงาน ก.พ.) จากผู้มีสิทธ์ดูแลนักเรียนโดยชอบธรรมตามกฏหมาย ซึ่งปกติเป็นบิดาหรือมารดา หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรมหรือหย่าขาดจากกัน รวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งศาลให้ดูแลบุตรโดยชอบธรรม
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (transcript) จำนวน 1 ฉบับ และเอกสารที่ใช้ในการสมัครสถานศึกษา
 • สำเนาผลการทดสอบภาษา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (เช่น TOEFL, IELTS, GRE, GMAT)
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป


ผู้ดูแลนักเรียนโดยชอบธรรมตามกฏหมาย

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้่าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 ฉบับ
 • หลักฐานการเงิน เช่น สำเนาสมุดธนาคารหรือหนังสือรับรองจากธนาคาร วงเงินไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)


ค่าใช้จ่าย

ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย

นักเรียนที่เรียนระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

นักเรียนที่เรียนระดับปริญญาตรีและสูงกว่า

ค่าดูแลนักเรียน

ปีละ 350 ปอนด์

ปีละ 250 ปอนด์


เงินสำรองกรณีฉุกเฉิน

ปีละ 1000 ปอนด์

ปีละ 500 ปอนด์


หมายเหตุ สำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา ผู้ปกครองต้องจัดส่งให้นักเรียนหรือสถานศึกษาโดยตรง

Switch to our mobile site