บริการ

บริการทั่วไป

  • จองหอพัก สนร
  • จองตั๋วเครื่องบิน

นักเรียนทุนส่วนตัว

  • หนังสือรับรอง
  • จัดรถรับ-ส่ง

นักเรียนทุนรัฐบาล/ข้าราชการลาศึกษา

  • ขอคำปรึกษาแนะนำ
  • แจ้งเปลี่ยนข้อมูลด้านความเป็นอยู่
  • ขอหนังสือรับรอง
  • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
  • ขอเบิกค่าใช้จ่าย
  • รายงานตัวนักเรียนใหม่

Switch to our mobile site