ภารกิจ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า “สนร.” ชื่อภาษาอังกฤษ The Office of Educational Affairs (OEA) เป็นหน่วยงานในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี หรือ ที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า “สำนักงาน ก.พ.” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการพลเรือน

และโดยที่เป็นหน่วยงานของไทยในประเทศอังกฤษ การทำงานของ สนร. จึงอยู่ภายใต้นโยบายทิศทางของ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน หรือที่รู้จักกันในชื่อของ “ทีมประเทศไทย (Team Thailand)”

สนร. มีขอบเขตการทำงานครอบคลุมถึงการดูแลนักเรียนไทย ในสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส และ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยรับผิดชอบดูแลจัดการด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตสำหรับ นักเรียนไทย ที่ผู้ปกครอง หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของทุนให้มาศึกษา มอบให้อยู่ในความดูแลของ ก.พ. และ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้แก่นักเรียนไทยที่ศึกษา หรือที่จะมาศึกษาในต่างประเทศ


ภารกิจของ สนร. ประกอบด้วยเรื่องของ

 • การให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือในเบื้องต้น สำหรับนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร และที่จะมาศึกษาในต่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • การจัดการดูแลด้านการศึกษา และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการลาศึกษา และนักเรียนทุนส่วนตัวที่ หน่วยงาน หรือ ผู้ปกครอง มอบให้อยู่ภายใต้ความดูแลของ ก.พ.
 • การเสริมสร้างทัศนคติที่ดี จิตสำนึก ในการนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาและใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร ไปสร้างคุณค่า ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ
 • การส่งเสริมให้นักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ เกิดความร่วมมือ สนับสนุนกัน ทั้งในลักษณะเครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ
 • การเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อบรม ดูงาน และการใช้ชีวิตที่เหมาะสม มีคุณค่า ในสหราชอาณาจักร
 • การเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านวิชาการ วิชาชีพ ในประเทศไทย
 • การเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตความดูแล


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ แบ่งการทำงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 • ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ทำหน้าที่ในการแนะแนวการศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล และข้าราชการลาศึกษา ที่อยู่ในความดูแล ติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษา และประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัว มีหน้าที่แนะแนวการศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัวที่ผู้ปกครอง หรือหน่วยงานเจ้าของทุนการศึกษา มอบให้อยู่ในความดูแล
 • ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดูแลจัดงานด้านการเงินและบัญชีของนักเรียนในความดูแล
 • ฝ่ายกลาง ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ประสานงาน และดำเนินการในเรื่องของข้อมูลและบริการต่างๆ ของสำนักงาน ซึ่งรวมถึงบริการหอพักนักเรียนที่อยู่ในความดูแล การบริการยานพาหนะรับส่ง ฯลฯ เป็นต้น

สนร. มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT

Switch to our mobile site