ภารกิจ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

สนร. อังกฤษ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า “สนร.” ชื่อภาษาอังกฤษ The Office of Educational Affairs (OEA) เป็นหน่วยงานในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี หรือ ที่รู้จักกันในนาม “สำนักงาน ก.พ.” เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน และดำเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนของรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (8) (9) และมาตรา 13 (9) (10)


บทบาทและหน้าที่ของ สนร. อังกฤษ

สนร. อังกฤษมีขอบเขตการทำงานครอบคลุมถึงการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนทุนอื่นๆ ที่ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของทุนฝากอยู่ในความดูแลของ ก.พ. ซึ่งศึกษา และอบรมอยู่ในสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยอังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล จัดการ และให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ และการเงินแก่นักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการลาศึกษา และนักเรียนทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. เพื่อให้สำเร็จการศึกษาและอบรมตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด


ภารกิจของ สนร.

 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
 • ดูแลจัดการศึกษา ติดตามประเมินผล ให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา ความเป็นอยู่ และการเงินแก่นักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการลาศึกษา และนักเรียนทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ที่ศึกษาอยู่ และจะมาศึกษาในสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐไอร์แลนด์
 • ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาและการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร กลับไปทำงานในประเทศ เพื่อสร้างคุณค่าต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป
 • ส่งเสริมให้นักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ มีความร่วมมือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ในลักษณะของกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ
 • เป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อบรม ดูงาน และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมมีคุณค่าในสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในราชการ
 • เป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาและวิชาการในประเทศไทย
 • ส่งเสริมดูแลจัดการด้านการศึกษาและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา การเรียนรู้ด้านการศึกษาและด้านวิชาการระหว่างประเทศไทย สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐไอร์แลนด์
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักเรียนไทย และคนไทยที่ขอคำแนะนำและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • ส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนไทยและคนไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ฯ และหน่วยงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสมาคมนักเรียนไทยและสมาคมคนไทยในสหราชอาณาจักร
 • ปฏิบัติงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในฐานะทีมประเทศไทย (Team Thailand) และปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่เอกอัครราชทูตฯ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย มอบหมาย

สนร. อังกฤษ แบ่งการทำงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 • ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลา ทำหน้าที่ในการแนะแนวการศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการลาศึกษา และทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแล ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการศึกษา และประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัว มีหน้าที่แนะแนวการศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัวที่ผู้ปกครอง ฝากให้อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ.
 • ฝ่ายยุทธศาสตร์และช่วยอำนวยการ มีหน้าที่ดูแลและติดตาม ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์ของสนร. และดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของสนร. การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในและภายนอกเพื่อผลักดันภารกิจของสนร. บริหารโครงการต่างๆ ข้อมูลและบริการต่างๆ ของสำนักงาน รวมถึงการบริการหอพักนักเรียนในความดูแลของ ก.พ.
 • ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดูแลจัดงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานและนักเรียนในความดูแล ของ ก.พ.

Switch to our mobile site