ระบบการศึกษา

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

1.3 ระบบการศึกษา

แม้ อังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ จะมีระบบการศึกษาใกล้เคียงกัน แต่ระบบการศึกษาของสก็อตแลนด์จะแตกต่างออกไป ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการศึกษาในประเทศอังกฤษเท่านั้น ที่อังกฤษนี้ เด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 16 ปี จะต้องไปโรงเรียน โดยโรงเรียนรัฐบาล (public school) จะให้เรียนฟรี แต่ โรงเรียนเอกชน (Independent School) จะต้องเสียค่าเล่าเรียน หลังจากอายุ 16 ปี นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะศึกษาต่อไปอีก 2 ปี (ชั้น Sixth Form) เพื่อได้ A-Level Qualification สำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ (แต่กฏหมายใหม่ของอังกฤษจะค่อยๆ เปลี่ยนให้เด็กต้องไปโรงเรียนจนถึงอายุ 18 ปี) ในปัจจุบันนอกจากจะศึกษาในระดับ A-Level แล้ว ยังมีการศึกษาแบบอื่นๆ ให้เลือก เช่น GNVQ (General National Vocational Qualification) ซึ่งเป็นทางสายอาชีพ เช่น Engineering, Health Social Care, Leisure & Tourism เป็นต้น หรือ IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme) ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี สำหรับนักเรียนอายุ 16 – 19 ปี เพื่อให้ได้รับ ประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก ในการใช้พิจารณารับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนด้วยภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ภาษาใดภาษาหนึ่ง

หลักสูตรการศึกษาหลักของอังกฤษ (National Curriculum) ที่เป็นหลักสูตรบังคับ ประกอบไปด้วยวิชาหลัก 3 วิชาคือ English, Mathematics และ Science และวิชาทั่วไป 9 วิชาได้แก่ Art & Design, Citizenship, Design & Technology, Geography, History, Information & Communication Technology, Modern Foreign, Music, Physical Education นักเรียนจะเรียนจบหลักสูตรบังคับ (Year 11, Key stage 4) เมื่ออายุ 15-16 ปี จะต้องสอบ GCSE จากนั้นถ้าต้องการศึกษาต่อก็สามารถเลือกได้ว่าจะศึกษาต่อใน Sixth form หรือ A-Level ของโรงเรียน Sixth form College หรือศึกษาสายวิชาชีพ (ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีอายุเกิน 18 ปีก็สามารถเรียนในระดับนี้ได้) และเมื่อภายหลังจากจบในระดับ Sixth form แล้ว ถ้าคะแนนสอบของ A-Level ดี ก็สามารถเลือกเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่เลือกได้

Switch to our mobile site