ประกาศข่าวนักเรียนทุนรัฐบาล/ทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ สนร.

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน — By Loong Info on 23 Nov 2017 3:35 pm

นักเรียนทุนท่านใดที่ประสงค์จะฝึกงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า โปรดจัดส่ง CV ของท่านไปที่ สนร. เพื่อ สนร. จะได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ. ประสานกับภาครัฐ/เอกชนในประเทศไทย ที่มีสาขาในต่างประเทศพิจารณาต่อไป

โปรดแจ้งความประสงค์ที่ scholars@oeauk.net ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยระบุสาขาวิชาที่ประสงค์จะฝึกงานพร้อมแนบ CV ของท่านด้วย

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site