กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดตุลาคม – ธันวาคม 2560

ฝ่ายการเงิน, ฯลฯ — By Loong Info on 27 Sep 2017 3:57 pm

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายอัตราใหม่เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย

นักเรียนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยในกรุงลอนดอน

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยนอกกรุงลอนดอน

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

ต่อเดือน 1,210.00 ปอนด์

ต่อเดือน 1,020.00 ปอนด์


ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา เหมาจ่าย

730.00 ปอนด์ ต่อปีการศึกษา


สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ
A-Level

ต่อเดือน (ปอนด์)

นักเรียนที่ศึกษาระดับ A-Level ที่สถานศึกษาจัดหา Host Family ให้

290.00

นักเรียนที่ศึกษาระดับ A-Level ที่เป็นนักเรียนประจำ (Boarding)

210.00

ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย

280.00 ปอนด์ ต่อปีการศึกษา


หมายเหตุ

การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา เป็นเฉลี่ยจ่าย พร้อมงวดเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

อัตราค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ระดับ A-Level 280/12*3 = 70.00 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน / ระดับปริญญา 730/12*3 = 182.50 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site