ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน

ข่าว/ประกาศ, ข่าวฝากจากเมืองไทย — By Loong Info on 1 Feb 2017 10:55 am

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีพื้นฐานองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจเชิงลึก ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว คือการให้ทุนการศึกษาในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องานซึ่ง ธปท. ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี สำหรับ ปี 2560 คณะกรรมการบริหารบุคคล (กบค.) ได้อนุมัติทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) ธปท. จะให้ทุนการศึกษา Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ปีละหนึ่งทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

1 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Econometrics and Mathematical Economics/ Economics/ Finance/ Finance & Economics/ Financial Mathematics/ Finance & Private Equity/ Risk & Finance/ Quantitative Methods for Risk Management / Data Science หรือ

2 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Economics/ Finance/ Statistics or Methodology (with a focus on Data Science)

ผู้สนใจสามารถสมัคร Online  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ pdf ที่แนบ

2560-Announcement-Dr Puey Ungphakorn Centenary Scholarship for Thai StudentsTags: ,

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site