งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ประจำปี 2559 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ภาพข่าวกิจกรรม — By Loong Info on 24 Nov 2016 10:56 am

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร และ สนร. อังกฤษ จัดกิจกรรม ’รวมพลังแห่งความภักดี’’ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดย นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการนี้ นายกิตติพงษ์ฯ มอบโอวาทให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.)

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ นทร. ได้เดินทางเข้าร่วมงานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ โดยจัดขึ้นสำหรับ นทร. ที่เดินทางมาศึกษา ณ ประเทศอังกฤษประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมร่วม 80 คน ณ ห้องประชุมสามัคคีสมาคม เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ นทร. ได้มีโอกาสพบปะ สร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน อีกทั้ง ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ นายแพทย์สิระ นันทพิศาล และ นายแพทย์ชาวิทย์ ตันวีระชัยสกุล บรรยายในหัวข้อ Survival Skills for Living and Learning in the UK เพื่อเป็นแนวทางให้ นทร. นำไปใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ และ ได้รับเกียรติจาก ดร. นงนุช ตันติสันติวงศ์ บรรยายเรื่อง “แนวทางการตรวจงานและการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ”

อีกทั้ง สนร. ได้เชิญ ประธานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายคณัสภัทร วศินสังวร มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ เพื่อให้ นทร. สามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสมาคมอันเป็นศูนย์รวมนักเรียนไทยทั่วประเทศอังกฤษ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างนักเรียนไทย ไม่เพียงเท่านี้ สนร. ยังได้จัดการบรรยายจากรุ่นพี่ นทร. (นายศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ นายปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์ นางสาวศรันย์พร เกิดเกาะ และนางสาวปภาพิชญ์ วะนะสุข) ในหัวข้อ “เล่าสู่กันฟัง” โดยบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ ทั้งทางด้านการศึกษา การปรับตัว การใช้ชีวิต การใช้บริการทางการแพทย์

และมีกิจกรรม Team building ปิดท้าย เพื่อสร้างสาระ ความบันเทิง และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ สนร. และระหว่างนักเรียนที่อยู่ในความดูแลด้วยกัน ฝึกให้ นทร. ทำงานเป็นทีม ฝึกการเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม ฝึกการวางแผนเพื่อให้สำเร็จเป้าหมายร่วมกัน โดย คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้ให้โอวาทปิดท้าย คือ อยากให้ นทร. คอยสอดส่องและคอยช่วยเหลือกัน หากมีปัญหาอะไร อย่าลืมว่า ยังมีเพื่อน มี สนร. ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเสมอ

สุดท้ายนี้ สนร. ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือมา ณ ที่นี้ค่ะ และขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณ นายศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ (โอม) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  และกลับไปรับราชการ ณ ประเทศไทย ที่มาช่วยเล่าประสบการณ์ในการบริหารเวลาในการศึกษาและการใช้ชีวิต

สนร. ขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีให้ นทร. ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีขวัญกำลังใจที่ดี และเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษาต่อไป


 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site