ประกาศระเบียบหอพักนักเรียน พ.ศ. 2561

จองหอพัก — By Loong Info on 13 Feb 2018 12:52 pm

ระเบียบสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

ว่าด้วยการบริการหอพักนักเรียน

พ.ศ. 2561


โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริการหอพักนักเรียนให้มีความเหมาะสมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรจัดระเบียบว่าด้วยการบริการหอพักนักเรียนใหม่ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษว่าด้วยการบริการหอพักนักเรียน พ.ศ. 2561”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2561

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการบริการหอพักนักเรียน พ.ศ. 2554


หมวดที่ 1

บททั่วไป

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

(1)    “สนร.” หมายถึง สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

(2)    “หอพัก” หมายถึง หอพักนักเรียน สถานที่ และบริการอื่น ๆ ของ สนร. ที่เกี่ยวข้อง

(3)    “นักเรียน” หมายถึง นักเรียน บุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรม ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.

(4)    “ผู้ขอพักอาศัย” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตจาก สนร. ให้เข้าพักอาศัยและใช้บริการหอพัก

ได้เป็นการชั่วคราว ตามเหตุผลความจำเป็น

(5)    “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง หัวหน้าสำนักงาน หรือผู้ที่หัวหน้าสำนักงานมอบหมายให้ควบคุมดูแลกิจการ

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอพัก


หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์และนโยบายการให้บริการของหอพัก

 

ข้อ 5 หอพัก ประกอบด้วย

(1) ห้องนอนรวมและห้องน้ำรวม ที่จัดไว้เพื่อให้พักอาศัยและใช้บริการได้เป็นการชั่วคราว แบ่งเป็น หอพักชายบริเวณ ชั้น 4 (3rd Floor) และ หอพักหญิงบริเวณ ชั้น 5 (4th Floor) ของอาคาร สนร.

(2) ห้องอาหารบริเวณห้องครัวชั้นใต้ดิน (Basement)

(3) ห้องนั่งเล่นและห้องจัดกิจกรรม ณ ห้องสามัคคีสโมสร ชั้นล่าง (Ground Floor)

(4) ห้องสมุด

(5) อาคาร สถานที่ และบริการส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหอพัก นักเรียน และผู้ขอพักอาศัย

ข้อ 6 หอพัก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวก และบรรเทาความเดือดร้อนให้นักเรียนในความดูแล ฯ เป็นการชั่วคราว ดังนี้

(1) เมื่อเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร

(2) ระหว่างปิดภาคเรียนการศึกษา และไม่สามารถหาสถานที่พักอื่นใดภายนอกได้

(3) ระหว่างเดินทางมากรุงลอนดอน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักเรียน

(4) ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

ข้อ 7 หอพักนักเรียน มิได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ

ข้อ 8 การพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแล และผู้ขอพักอาศัย เข้าพักที่หอพักได้ เป็นไปตามลำดับ ดังนี้

(1) นักเรียนรุ่นเล็ก ที่ศึกษาในระดับก่อนอุดมศึกษา

(2) นักเรียนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามลำดับของการศึกษา

(3) บุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรม ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานฝากให้อยู่ในความดูแล ฯ

(4) ผู้ขอพักอาศัย ที่เป็นบุคลากรภาครัฐที่เดินทางมายังสหราชอาณาจักรด้วยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทางราชการและญาติใกล้ชิดของนักเรียนในความดูแล ฯ ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรให้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้


หมวดที่ 3

ระเบียบการจองและการเข้าพัก


ข้อ 9 สนร. จะพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนในความดูแล ฯ และบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรม     ที่ฝากอยู่ในความดูแล ฯ เข้าพักได้เป็นการชั่วคราว โดยพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็น แต่โดยทั่วไป ไม่เกิน 15 วัน

ข้อ 10 พิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอพักอาศัย สามารถเข้าพักได้ครั้งละไม่เกิน 5 วัน

ข้อ 11 ในการสำรองที่พัก ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพัก ส่งคำขอจองหอพักเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อยเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนวันที่ประสงค์เข้าพัก

ข้อ 12 ให้ผู้ที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ให้เข้าพักได้ แจ้งลงทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมหอพักเป็นเงินสดเท่านั้น ในช่วงเวลา 17.00 – 23.00 น. ของวันที่เข้าพัก

ข้อ 13 ห้องอาหาร เปิดให้บริการอาหารเช้า ระหว่างเวลา 08.00 – 09.30 น.

ข้อ 14 เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ผู้ใดอยู่ในห้องนอน ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เป็นรายกรณี

ข้อ 15 เพื่อความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้าม เข้า-ออก ตัวอาคาร สนร. ในช่วงเวลา 23.00 – 06.00 น. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เป็นรายกรณี


หมวดที่ 4

ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้หอพัก


ข้อ 16 ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของตนเอง โดย สนร. จะไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย

ข้อ 17 รักษาความสะอาดเรียบร้อยของหอพัก ดูแล และใช้สิ่งของเครื่องใช้ของหอพักอย่างระมัดระวัง

ข้อ 18 แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ตลอดเวลาที่อยู่ในตัวอาคาร สนร. ซึ่งเป็นสถานที่ราชการ

ข้อ 19 ดูแลและจัดเตียงนอนของตนเอง ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่เสมอ

ข้อ 20 ทำความสะอาดภาชนะที่ตนเองรับประทานอาหารในห้องครัวและจัดเก็บให้เรียบร้อย

ข้อ 21 ไม่เปิดประตูรับบุคคลภายนอกเข้ามาในอาคาร สนร. โดยพลการ

ข้อ 22 ไม่พาบุคคลภายนอก ขึ้นไปบนหอพักนักเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

ข้อ 23 ไม่เข้าไปอยู่ในบริเวณชั้นที่จัดเป็นห้องนอน ห้องน้ำของนักเรียนที่ต่างเพศกัน

ข้อ 24 ไม่นำอาหาร หรือเครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำเปล่า เข้าไปในบริเวณชั้นหอพัก

ข้อ 25 ไม่เสพสิ่งมึนเมา หรือเล่นการพนัน ภายในหอพัก

ข้อ 26 ไม่ส่งเสียงดัง หรือมีพฤติกรรมอันสร้างความเดือนร้อน รำคาญ และรบกวนผู้อื่น

ข้อ 27 กรณีผู้ที่ใช้บริการหอพักไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติข้างต้น หรือทำสิ่งของทรัพย์สินชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งปรับค่าชดเชย  สั่งให้ออกจากหอพัก ถอนสิทธิ์การเข้าพัก หรือ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


หมวดที่ 5

การกำหนดค่าธรรมเนียมและบริการ

 

ข้อ 28 สนร.จะทบทวนและกำหนดค่าธรรมเนียม จากการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่แสวงหากำไร

ข้อ 29 อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป เป็นดังนี้

(1) นักเรียนในความดูแล ฯ คืนละ 15 ปอนด์

(2) บุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรม ในความดูแล ฯ คืนละ 20 ปอนด์

(3) ผู้ขอพักอาศัยที่เป็นบุคลากรภาครัฐที่เดินทางมาด้วยภารกิจของทางราชการ คืนละ 30 ปอนด์

(4) ผู้ขอพักอาศัย ที่เป็นญาติใกล้ชิดของนักเรียนทุน บุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรม  ในความดูแล ฯ      คืนละ 35 ปอนด์

ข้อ 29 การกำหนดค่าธรรมเนียมและบริการอื่นที่เกียวข้องเพิ่มเติมจากระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของ สนร.


หมวดที่ 6

การรักษาการและปฏิบัติตามระเบียบ


ข้อ 30 เจ้าหน้าที่หอพักและแม่บ้านหอพัก เป็นเจ้าหน้าที่ผู้บริการหอพัก

ข้อ 32 ให้หัวหน้าสำนักงาน รักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ 33 การอนุญาตให้เข้าพักเป็นกรณีพิเศษ ตามเหตุผลความจำเป็น การลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้เข้าพัก การยกเว้นผ่อนผันนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าสำนักงาน     ในการพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็น เป็นรายกรณี โดยให้เจ้าหน้าที่บันทึกการอนุมัติอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย


 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

(นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์)

อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา)

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน


สามารถ Download รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามนี้

ระเบียบสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษว่าด้วยการบริการหอพักนักเรียน 2561

สำรองที่พัก

Tags: , , ,

Comments are closed.

Switch to our mobile site