ประกาศระเบียบหอพักนักเรียน พ.ศ. 2554

จองหอพัก — By Loong Info on 2 Sep 2011 9:07 am


ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

เรื่อง ระเบียบ บริการหอพักนักเรียน พ.ศ. 2554


เพื่อให้ระบบงานและการบริการของหอพักนักเรียนของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรจัดระเบียบว่าด้วยการบริการหอพักนักเรียนใหม่ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1    ระเบียบว่าด้วยบริการหอพักนักเรียนนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 2    ระเบียบ คำสั่ง ประกาศใด ที่เกี่ยวข้อง ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3    ในระเบียบนี้
(1)    “สนร.” หมายถึง สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
(2)    “หอพัก” หมายถึง หอพักนักเรียน สถานที่และบริการอื่นๆ ของ สนร. ที่เกี่ยวข้อง
(3)    “นักเรียน” หมายถึง นักเรียน ข้าราชการลาศึกษา อบรม ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.
(4)    “ผู้ขอพักอาศัย” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตจาก สนร. ให้เข้าพักอาศัยและใช้บริการหอพัก ได้เป็นการชั่วคราว ตามเหตุผลความจำเป็น
(5)    “เจ้าหน้าที่” หมายถึง บุคคลที่ สนร. มอบหมายให้ควบคุมดูแลกิจการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอพัก

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ และนโยบายการให้บริการของหอพัก

ข้อ 4    หอพัก ประกอบด้วย
(1)    ห้องนอนรวม และห้องน้ำรวม ที่จัดไว้เพื่อให้พักอาศัยและใช้บริการได้เป็นการชั่วคราว แล่งเป็น หอพักชาย บริเวณ ชั้น 4 (3rd Floor) และ หอพักหญิง บริเวณชั้น 5 (4th Floor)  ของอาคาร สนร.
(2)    ห้องอาหาร ณ ห้องครัวใหญ่ ชั้นใต้ดิน (Basement)
(3)    ห้องนั่งเล่นและห้องจัดกิจกรรม ณ ห้องสามัคคีสโมสร ชั้นล่าง (Ground Floor)
(4)     ห้องสมุด
(5)     อาคาร สถานที่ และบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหอพัก นักเรียน และผู้ขอพักอาศัย
ข้อ 5    หอพัก มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อ อำนวยความสะดวก และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนในความดูแลเป็นการชั่วคราว ในช่วง
(1)    ที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษ
(2)    ระหว่างปิดภาคการศึกษา และไม่สามารถหาสถานที่พักอื่นใดภายนอกได้
(3)    ระหว่างเดินทางมากรุงลอนดอน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักเรียน
(4)    ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
ข้อ 6    หอพักนักเรียน ไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ
ข้อ 7    การพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแล และผู้ขอพักอาศัย และผู้ขอพักอาศัย เข้าพักที่หอพักได้ เป็นไปตามลำดับ ดังนี้
(1)    นักเรียนรุ่นเล็ก ที่ศึกษาในระดับก่อนอุดมศึกษา
(2)    นักเรียนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามลำดับของระดับการศึกษา
(3)    ข้าราชการลาศึกษา อบรม ที่ส่วนราชการฝากให้อยู่ในความดูแล
(4)    ผู้ขอพักอาศัย ชาวไทย ที่เป็น ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ที่เดินทางมายังสหราชอาณาจักร ด้วยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ญาติใกล้ชิดของนักเรียนในความดูแล หรือบุคคลภายนอกที่มีผู้รับรอง ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรแล้ว ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย

หมวดที่ 3 ระเบียบหอพัก

ข้อ 8    สนร. จะพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนในความดูแล เข้าพักได้เป็นการชั่วคราว โดยพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็น แต่โดยทั่วไป ไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 9    ผู้ขอพักอาศัย สามารถเข้าพักได้ครั้งละไม่เกิน  5 วัน
ข้อ 10   ในการจองหอพัก ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพัก ส่งคำขอจองหอพักเป็นการล่วงหน้า ต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อยเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนวันที่ประสงค์เข้าพัก
ข้อ 11    ให้ผู้ที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ให้เข้าพักได้ แจ้งลงทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมหอพัก ต่อเจ้าหน้าที่ ในช่วงระหว่างเวลา 17.00 – 22.00 น. ของวันที่เข้าพัก
ข้อ 12    ห้องอาหาร เปิดบริการอาหารเช้า เวลา 08.00 – 09.30 น.
ข้อ 13    เพื่อการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของ สนร. ห้ามนักเรียน ผู้อาศัย เข้าไปภายในบริเวณชั้นที่จัดเป็นห้องนอน ของหอพักชาย และหอพักหญิง ระหว่างเวลา 10. 00 – 17.00 น. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เป็นกรณีไป
ข้อ 14    เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้อาศัย และ สนร. ห้ามนักเรียน และผู้อาศัย เข้า – ออก อาคาร สนร.  ระหว่างเวลา 23.00 – 06.30 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น เป็นกรณีไป

หมวดที่ 4 ระเบียบข้อปฏิบัติของนักเรียน และผู้อาศัย ในการใช้หอพัก

ให้ผู้ที่ใช้หอพัก
ข้อ 15    ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของตัวเอง โดย สนร. ไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีเกิดการชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย
ข้อ 16    ช่วยรักษาความสะอาดเรียบร้อยหอพัก ดูแล และใช้สิ่งของเครื่องใช้ของหอพัก อย่างประหยัด
ข้อ 17    ให้เกียรติต่อบุคคลและสถานที่ โดยแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ตลอดเวลาที่อยู่ในตัวอาคาร สนร.
ข้อ 18    จัดดูแลเตียงนอนที่ตนเองพัก ให้สะอาดและป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่เสมอ
ข้อ 19    ช่วยเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภาชนะที่ตนเองรับประทานอาหารในห้องครัว
และ
ข้อ 20    ห้ามเปิดประตูรับบุคคลอื่นเข้ามาภายในอาคาร สนร. โดยพลการ
ข้อ 21    ห้ามนำบุคคลภายนอก ขึ้นไปบนหอพักนักเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ข้อ 22    ห้ามเข้าไปอยู่ในบริเวณชั้นที่จัดเป็นห้องนอน ห้องน้ำของนักเรียน ผู้อาศัยต่างเพศ
ข้อ 23    ห้ามนำอาหาร หรือ เครื่องดื่มยกเว้นน้ำเปล่า เข้าไปในบริเวณชั้นหอพัก
ข้อ 24    ห้ามเสพสิ่งมึนเมา หรือเล่นการพนัน ภายในบริเวณหอพัก
ข้อ 25    ห้ามส่งเสียงดัง หรือมีพฤติกรรมอันสร้างความเดือดร้อนรำคาญ รบกวนผู้อื่น
ทั้งนี้
ข้อ 26    กรณีที่ผู้ใช้หอพักไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น หรือทำสิ่งของทรัพย์สินชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย เจ้าหน้าที่ มีอำนาจสั่งปรับค่าชดเชย สั่งให้ออกจากหอพัก ถอนสิทธิ์การเข้าพัก หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

หมวดที่ 5 การกำหนดค่าธรรมเนียมและบริการ

ข้อ 27    ให้เจ้าหน้าที่ ทบทวนและกำหนดค่าธรรมเนียม ตามการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ที่ไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลกำไร
ข้อ 28    ให้อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป เป็นไปดังนี้
ข้อ 28.1  กรณีจองเข้าพักล่วงหน้า เป็นเวลามากกว่า 1 สัปดาห์ ก่อนวันเข้าพัก เก็บอัตราค่าธรรมเนียมเข้าพัก รวมอาหารเช้า ดังนี้
(1)    นักเรียน ในความดูแล วันละ 15 ปอนด์
(2)    ข้าราชการลาศึกษา อบรม ในความดูแล วันละละ 20 ปอนด์
(3)    ผู้ขอพักอาศัย ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ที่เดินทางมาด้วยภารกิจของทางราชการ หรือที่เป็นญาติใกล้ชิดของนักเรียนในความดูแล วันละ 30 ปอนด์
(4)    ผู้ขอพักอาศัย ที่เป็นบุคคลทั่วไป ที่มีผู้รับรองการเข้าพัก วันละ 35 ปอนด์
ข้อ 28.2  กรณีจองเข้าพักล่วงหน้า เป็นเวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์ ก่อนวันเข้าพัก เก็บอัตราค่าธรรมเนียมเข้าพัก รวมอาหารเช้า ดังนี้
(1)    นักเรียน ในความดูแล วันละ 20 ปอนด์
(2)    ข้าราชการลาศึกษา อบรม ในความดูแล วันละ 25 ปอนด์
(3)    ผู้ขอพักอาศัย ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ที่เดินทางมาด้วยภารกิจของทางราชการ หรือที่เป็นญาติใกล้ชิดของนักเรียนในความดูแล วันละ 35 ปอนด์
(4)    ผู้ขอพักอาศัย ที่เป็นบุคคลทั่วไป ที่มีผู้รับรองการเข้าพัก วันละ 40 ปอนด์
ข้อ 29    การกำหนดค่าธรรมเนียมหอพักและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ สนร.

หมวดที่ 6 การรักษาการและปฏิบัติการตามระเบียบ

ข้อ 30    ให้หัวหน้าฝ่ายกลางของ สนร. ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของหอพัก
ข้อ 31    ให้หัวหน้าสำนักงาน เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 32    การอนุญาตให้เข้าพักเป็นกรณีพิเศษ ตามเหตุผลความจำเป็น การลดหย่อนค่าธรรมเนียม ให้แก่ผู้เข้าพัก การยกเว้นผ่อนผันนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาตามที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างแท้จริง เป็นกรณีไป โดยให้เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลความจำเป็นในการอนุมัติอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร


ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2554

(ม.ล.พัชรภากร เทวกุล)
อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา)
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

สามารถ Download รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามนี้

ระเบียบหอพัก 2554

สำรองที่พัก


กรอกเรียบร้อยแล้วส่งมาที่ hostel@oealondon.com หรือ info@oeauk.net

Tags: , , ,

Comments are closed.

Switch to our mobile site