Archive for the ‘ข่าวฝากจากเมืองไทย’ Category

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อรับทุน Industry-Academia Partnerships

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Industry-Academia Partnerships เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และสถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิจัย/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร สำหรับพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

เนื่องด้วย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก ที่จบการศึกษาหรือใกล้จะจบการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศเข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา (Summer) ประจำปี 2561

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมขอเชิญชวนนักเรียนไทยส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2017)” ท่านที่สนใจสามารถส่งผลผลงานเข้าร่วมได้จนกระทั่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และงานประชุมวิชาการวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดโครงการ หรือ http://dept.npru.ac.th/unsdgs2017 หมายเหตุ นักเรียนทุนรัฐบาลท่านใดที่เคยเบิกค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิขาการแล้ว จะไม่สามารถเบิกได้อีก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากบริษัท SCG

นักเรียนไทยท่านใด ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในประเทศอังกฤษ สาขา Business & Management, Engineering, Social Science, Economics, Information Technology สนใจสมัครงานกับบริษัท SCG โปรดจัดส่ง CV ไปที่ scgcareer@scg.co.th โดยระบุใน subject ของอีเมลว่า “Job applied via OEA London”

Central Group เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Management Associate

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์โครงการ Management Associates เปิดรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับทางกลุ่มเซ็นทรัลทั้ง 9 ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจ Retail, Property Development, Brand Management โดยต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา Business หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี โดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อสำเร็จโครงการแล้ว ยังมีโอกาสได้ทำงานในหน่วยงานภายใต้บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลด้วย สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ ที่ http://centralgroupjobs.com/cen/regist2.html

Switch to our mobile site