Archive for the ‘ข่าวฝากจากเมืองไทย’ Category

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดการสมัคร

“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ International Internship Program 2017”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติประจำปี 2017 (Internship Program 2017) ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ “สาขาเศรษฐศาสตร์” และ “สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง” จำนวน 20 ชุด

นักเรียนที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.econ.tu.ac.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันบัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560 จำนวน 18 ทุน ปริญญาเอก 3 ทุน และปริญญาโท 15 ทุน เพื่อไปไปศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด โดยมุ่งเน้นสาขาวิชาที่นำมาใช้พัฒนาและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของ ธปท. ในอนาคต

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีพื้นฐานองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจเชิงลึก ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว คือการให้ทุนการศึกษาในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องานซึ่ง ธปท. ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครู 6 ตำแหน่ง

โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในลักษณะของโรงเรียนประจำ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

กิจกรรม เปิดบ้าน Thaitrade.com รับน้องนักเรียนทุน “Thaitrade.com e-Open House”

สำนักงานตลาดพาณิชย์ดิจิทัล ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุนกลาง) ที่ยังไม่มีต้นสังกัดและมีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้าน Thaitrade.com รับน้องนักเรียนทุน “Thaitrade.com e-Open House” โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตลาดพาณิชย์ดิจิทัลในการขับเคลื่อนการค้าออนไลน์ของประเทศ

Switch to our mobile site