Archive for the ‘ภาพข่าวกิจกรรม’ Category

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปพบปะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย UCL และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากการติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้ สนร. ได้ทราบว่านักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS มีความก้าวหน้าในการศึกษาที่ดี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่คอยช่วยเหลือกันและอบอุ่น

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ Imperial College London เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดย เจ้าหน้าที่ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันเพื่อเสริมสร้างเครืองข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bristol เมือง Bristol

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bristol เมือง Bristol

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Bristol เมือง Bristol เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ King’s College London

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ King’s College London

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ King’s College London ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ได้ร่วมประชุมกับ Mr Jason Cooke, International Officer และได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้แจ้งความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากนักเรียน รวมถึงแจ้งปัญหาต่างๆที่นักเรียนประสบเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมสถานศึกษาระดับ A-level และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Cambridge

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh, St. Andrews และ Stirling

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh,  St. Andrews และ Stirling

เมื่อวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh,  St. Andrews และ Stirling ทั้งนี้ สนร. ได้มีโอกาสร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย Glasgow มหาวิทยาลัย Strathclyde มหาวิทยาลัย Edinburgh และมหาวิทยาลัย Heriot-Watt โดยมีการวางแผนการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาร่วมกัน สนร. ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

Switch to our mobile site