Archive for the ‘ภาพข่าวกิจกรรม’ Category

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bristol เมือง Bristol

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bristol เมือง Bristol

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Bristol เมือง Bristol เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ King’s College London

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ King’s College London

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ King’s College London ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ได้ร่วมประชุมกับ Mr Jason Cooke, International Officer และได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้แจ้งความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากนักเรียน รวมถึงแจ้งปัญหาต่างๆที่นักเรียนประสบเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมสถานศึกษาระดับ A-level และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Cambridge

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh, St. Andrews และ Stirling

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh,  St. Andrews และ Stirling

เมื่อวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh,  St. Andrews และ Stirling ทั้งนี้ สนร. ได้มีโอกาสร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย Glasgow มหาวิทยาลัย Strathclyde มหาวิทยาลัย Edinburgh และมหาวิทยาลัย Heriot-Watt โดยมีการวางแผนการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาร่วมกัน สนร. ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Newcastle

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Newcastle

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Newcastle เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากนั้นคณะ สนร. ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนำทีมโดย Dr Matthew Armstrong : Associate Postgraduate Dean – Faculty of Science, Agriculture & Rural Development, Dimitra Boutsioukis : Student Mobility & Integration Team Manager, Mr Alex Metcalfe, Director of International Affairs และ Claire Lackenby : Senior Sponsor & Integration Assistant: โดยการพบปะสัมมนาครั้งนี้ได้มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมระหว่าง สนร. กับทางมหาวิทยาลัยในการติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน รวมถึงการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สนร. และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ Cambridge Tutors College

สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ Cambridge Tutors College

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ โรงเรียน Cambridge Tutors College โดยได้รับการต้อนรับจาก Dr. Chris Drew อาจารย์ใหญ่ รวมถึงได้พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ของ นทร.

Switch to our mobile site