Archive for the ‘ฝ่ายการเงิน’ Category

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม-มีนาคม 2561

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนภายในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 1. นักเรียนทุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2561 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน 2. นักเรียนทุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2561 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน (อัตราค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ระดับ A-Level 280/12*3 = 70.00 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน / ระดับปริญญา 730/12*3 = 182.50 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน)

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

สนร. จะโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับงวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ประมาณวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สำหรับกรณีที่ สนร. ได้รับรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เท่านั้น

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดตุลาคม – ธันวาคม 2560

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายอัตราใหม่เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน – มิถุนายน 2560

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ดังนี้ 1. นักเรียนทุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน – มิถุนายน 2560 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน 2. นักเรียนทุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน – มิถุนายน 2560 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน ***เปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา เป็นเฉลี่ยจ่าย พร้อมงวดเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน*** (อัตราค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ระดับ A-Level 280/12*3 = 70.00 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน / ระดับปริญญา 730/12*3 = 182.50 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน)

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2560

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดังนี้

Switch to our mobile site