สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ Croydon

read more
สนร. สัมมนาสัญจร ณ เมือง Bournemouth สนร. สัมมนาสัญจร ณ เมือง Bournemouth

สนร. สัมมนาสัญจร ณ เมือง Bournemouth

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลและฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัว เป็นตัวแทนเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ เมือง Bournemouth

read more
สัมมนาสัญจร ณ เมือง Oxford สัมมนาสัญจร ณ เมือง Oxford

สัมมนาสัญจร ณ เมือง Oxford

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เป็นตัวแทนเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ เมือง Oxford โดยในช่วงเช้า คณะ สนร. เดินทางไปยังโรงเรียน D’Overbroeck’s College เพื่อพบกับ Dr Richard Knowles, Administrative Principal และในช่วงบ่ายโรงเรียน Oxford Tutorial College เพื่อพบกับ Julia Southby, Principal

read more
สัมมนาสัญจร ณ มหาวิทยาลัย East Anglia เมือง Norwich สัมมนาสัญจร ณ มหาวิทยาลัย East Anglia เมือง Norwich

สัมมนาสัญจร ณ มหาวิทยาลัย East Anglia เมือง Norwich

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย East Anglia เมือง Norwich โดย ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย Craig Smitherman (Assistant Head of International Recruitment) โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียน งานด้านเอกสารต่างๆ

read more

ข่าวฝากจากเมืองไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาจุลชีววิทยา เปิดรับตำแหน่งอาจารย์

คุณสมบัติพื้นฐาน
1. คุณวุฒิ
-ปริญญาเอกสาขาจุลชีววิทยา (Microbiology) โดยเน้นด้านจุลชีววิทยาการแพทย์ (Medical Microbiology) หรือ
-ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเน้นงานวิจัยเกี่ยวกับจุลชีพที่ก่อโรคในคน หรือเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อในคน หรือ
-ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
2. มีความสนใจและมีศักยภาพในงานสอน และงานวิจัย ในด้านจุลชีววิทยาการแพทย์
3. มีความมุ่งมั่นในการทาหน้าที่ครูที่ดี และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4 May 2016 10:28

ฝ่ายการเงิน

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 กันยายน 2558 ดังนี้

3 Sep 2015 14:26

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ Croydon

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาจุลชีววิทยา เปิดรับตำแหน่งอาจารย์

คุณสมบัติพื้นฐาน
1. คุณวุฒิ
-ปริญญาเอกสาขาจุลชีววิทยา (Microbiology) โดยเน้นด้านจุลชีววิทยาการแพทย์ (Medical Microbiology) หรือ
-ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเน้นงานวิจัยเกี่ยวกับจุลชีพที่ก่อโรคในคน หรือเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อในคน หรือ
-ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
2. มีความสนใจและมีศักยภาพในงานสอน และงานวิจัย ในด้านจุลชีววิทยาการแพทย์
3. มีความมุ่งมั่นในการทาหน้าที่ครูที่ดี และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สนร. สัมมนาสัญจร ณ เมือง Bournemouth

สนร. สัมมนาสัญจร ณ เมือง Bournemouth

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลและฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัว เป็นตัวแทนเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ เมือง Bournemouth

การเข้าร่วมประชุม TSAC 2016 ณ Alghero ประเทศอิตาลี

นทร. ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมงาน TSAC 2016 ณ Alghero ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2559 นั้น ต้องขออนุญาตออกนอกประเทศศึกษา หากต้องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน จะต้องดำเนินการส่ง 1) แบบคำร้องขออนุญาตไปประชุมวิชาการ เสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ Conference เข้ามาที่ สนร. ทางไปรษณีย์ 2) จดหมายที่ได้รับตอบรับให้เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน และจะต้องได้รับเอกสารแจ้งคำอนุมัติวงเงินสนับสนุนจาก สนร. ก่อนกำหนดการเดินทางเท่านั้น หากคุณดำเนินการหลังจากการประชุมวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะไม่สามารถเบิกเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ได้

สัมมนาสัญจร ณ เมือง Oxford

สัมมนาสัญจร ณ เมือง Oxford

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เป็นตัวแทนเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ เมือง Oxford โดยในช่วงเช้า คณะ สนร. เดินทางไปยังโรงเรียน D’Overbroeck’s College เพื่อพบกับ Dr Richard Knowles, Administrative Principal และในช่วงบ่ายโรงเรียน Oxford Tutorial College เพื่อพบกับ Julia Southby, Principal

สัมมนาสัญจร ณ มหาวิทยาลัย East Anglia เมือง Norwich

สัมมนาสัญจร ณ มหาวิทยาลัย East Anglia เมือง Norwich

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย East Anglia เมือง Norwich โดย ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย Craig Smitherman (Assistant Head of International Recruitment) โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียน งานด้านเอกสารต่างๆ

สัมมนาสัญจร ณ Imperial College London

สัมมนาสัญจร ณ Imperial College London

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2556 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London โดย ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย Ms Sue Webb, International Student Support, Ms Lizzie Huckle, International Student Support, Mr Jonathan Picken, Student Financial Support และ Mr Alex Page, International Relations Office ซึ่ง สนร. ได้ประชุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียน ความร่วมมือในการประสานงานเรื่องการให้ความช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบปัญหาการเรียน สุขภาพ วีซ่า และความเป็นอยู่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สนร. และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สนร. ได้ทราบว่านักเรียนที่ Imperial College London มีความก้าวหน้าในการศึกษาที่ดี

Switch to our mobile site