สารจากหัวหน้าสำนักงานฯ

Working Together for Thai Students

Welcome to the Office of Educational Affairs (OEA). The OEA is an implementation arm of Thailand’s Office of the Civil Service Commission (OCSC), a central human resource management unit for Thailand’s public sector. Reporting directly to the Prime Minister, one of the major

30 May 2012 14:35

ข่าวฝากจากเมืองไทย

ข่าวด่วน ข่าวดี! สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

สนร.มีข่าวดีมาแจ้งนักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่านทราบค่ะ! สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาวิชา ณ ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 อัตราใหม่มีรายละเอียดดังนี้

13 Oct 2014 11:38

ฝ่ายการเงิน

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 27 กันยายน 2556 ดังนี้

6 Sep 2013 10:18

บริการ

ประกาศจากหอพัก สนร.

สนร. ขอแจ้งการสำรองที่พักในช่วงเดือนธันวาคม 2557 (ปิดภาคเรียนเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่) สนร. จะอนุญาตให้นักเรียนทุนระดับ A-Level และ ODOS สำรองที่พักก่อน ซึ่งสำมารถสำรองที่พักตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และนักเรียนทุนระดับอื่นๆ สามารถสำรองที่พักตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

10 Nov 2014 17:25

Recent Articles

The Anglo-Thai Society Educational Awards for Excellence 2014

The Anglo-Thai Society Educational Awards for Excellence 2014

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า : นักเรียนเก่าอังกฤษ

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า : นักเรียนเก่าอังกฤษ

งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ระดับ A-Level

งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ระดับ A-Level

ประกาศเรื่องการประชุมสัมมนาวิชาการของนักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอก

สนร ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับประชุมทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับปริญญาเอก ให้ทราบว่า

การพิจารณา การขออนุมัติไปสัมมนาทางวิชาการของนักเรียนทุนระดับปริญญาเอก กรณีที่มิได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตรที่กำหนดไว้ แต่นักเรียนมีความจำเป็นหรือจะเป็นประโยชน์ เนื่องจากได้โอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ นักเรียนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 3 อย่าง ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก และเบิกได้เพียง 1 ครั้งตลอดหลักสูตร

กรณี นักเรียนประสงค์ไปร่วมประชุมเพียงอย่างเดียวและมิได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตรไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้

ประกาศจากหอพัก สนร.

สนร. ขอแจ้งการสำรองที่พักในช่วงเดือนธันวาคม 2557 (ปิดภาคเรียนเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่) สนร. จะอนุญาตให้นักเรียนทุนระดับ A-Level และ ODOS สำรองที่พักก่อน ซึ่งสำมารถสำรองที่พักตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และนักเรียนทุนระดับอื่นๆ สามารถสำรองที่พักตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลที่เดินทางมาศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557

สนร. ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในอังกฤษ 28 Prince’s Gate London SW7 1 PT

สนร. สัมมนาสัญจร ณ The University of Nottingham

สนร. สัมมนาสัญจร ณ The University of Nottingham

 

Switch to our mobile site